Papers
  Research Papers-2018
  Research Papers-2017
  Research Papers-2016
  Research Papers-2015
  Research Papers-2014
  Research Papers-2013
  Research Papers-2012
  Research Papers-2011
  Research Papers-2010
  Research Papers-2009
  Research Papers-2008
  Research Papers-2007
  Research Papers-2006
  Research Papers-2005
  Research Papers-2004
    Location: Home > Papers > Research Papers-2018

Research Papers-2018

No.

Authors

Title

Journal

1.      

Fu, Lei; Li, Shangda; Cai, Zhihua; Ding, Yongzheng; Guo, Xiao-Qing; Zhou, Li-Peng; Yuan, Daqiang; Sun, Qing-Fu; Li, Gang

Ligand-enabled site-selectivity in a versatile rhodium(II)-catalysed aryl C-H carboxylation with CO2

Nature Catalysis, 2018, 1, 469-478

2.      

Fang, Wei-Hui; Zhang, Lei; Zhang, Jian

Synthetic strategies, diverse structures and tuneable properties of polyoxo-titanium clusters

Chemical Society Reviews, 2018, 47, 404-421

3.      

Tan,Yan-Xi; Wang,Fei; Zhang,Jian

Design and synthesis of multifunctional metal-organic zeolites

Chemical Society Reviews, 2018, 47, 2130-2144

4.      

Chen, Er-Xia; Qiu, Mei; Zhang, Yong-Fan; Zhu, Yong-Sheng; Liu, Li-Yang; Sun, Ya-Yong; Bu, Xianhui; Zhang, Jian; Lin, Qipu

Acid and Base Resistant Zirconium Polyphenolate-Metalloporphyrin Scaffolds for Efficient CO2 Photoreduction

Advanced Materials, 2018, 30, 1704388

5.      

Feiyan Zhang,Shaobo Xi,Guoming Lin,Xiuli Hu,Xiong Wen (David) Lou*,Kui Xie*

Metallic Porous Iron Nitride and Tantalum Nitride Single Crystals with Enhanced Electrocatalysis Performance

Advanced Materials, 2018, 1806552, 1-7

6.      

Yiyin Huang,Yueqing Wang,Cheng Tang,Jun Wang,Qiang Zhang,Yaobing Wang,and Jintao Zhang

Atomic Modulation and Structure Design of Carbons for Bifunctional Electrocatalysis in Metal-Air Batteries

Advanced Materials, 2018, , 1803800-

7.      

Cheng, Zhibin; Xiao, Zhubing; Pan, Hui; Wang, Shiqing; Wang, Ruihu

Elastic Sandwich-Type rGO-VS2/S Composites with High Tap Density: Structural and Chemical Cooperativity Enabling Lithium-Sulfur Batteries with High Energy Density

Advanced Energy Materials, 2018, 8, 1702337

8.      

Ying Zang,Fei Pei,Jiahong Huang,Zhihua Fu,Gang Xu,Xiaoliang Fang

Large-Area Preparation of Crack-Free Crystalline Microporous Conductive Membrane to Upgrade High Energy Lithium–Sulfur Batteries

Advanced Energy Materials, 2018, *, 1802052-1802052

9.      

Yi Zhao,Jia-Jie Zhu,Samuel Jun Hoong Ong,Qian-Qian Yao,Xiu-Ling Shi,Kun Hou,Zhi-Chuan J. Xu*,Lun-Hui Guan*Yi Zhao,Jia-Jie Zhu,Samuel Jun Hoong Ong,Qian-Qian Yao,Xiu-Ling Shi,Kun Hou,Zhi-Chuan J. Xu*,Lun-Hui Guan*

High-Rate and Ultralong Cycle-Life Potassium Ion Batteries Enabled by In Situ Engineering of Yolk–Shell FeS2@C Structure on Graphene Matrix

Advanced Energy Materials, 2018, 12, 1802565-1802575

10.    

Wen,Yuehong; Zhang,Jie; Xu,Qiang; Wu,Xin-Tao; Zhu,Qi-Long

Pore surface engineering of metal-organic frameworks for heterogeneous catalysis

Coordination Chemistry Reviews, 2018, 376, 248-276

11.    

Shen,Yaoguo; Zhao,Sangen; Luo,Junhua

The role of cations in second-order nonlinear optical materials based on pi-conjugated [BO3](3-) groups

Coordination Chemistry Reviews, 2018, 366, 1-28

12.    

Sangen Zhao,Xiaoyan Yang,Yi Yang,Xiaojun Kuang,Fengqi Lu,Pai Shan,Zhihua Sun,Zheshuai Lin,Maochun Hong,Junhua Luo

Non-Centrosymmetric RbNaMgP2O7 with Unprecedented Thermo-Induced Enhancement of Second Harmonic Generation

Journal of the American Chemical Society, 2018, 140, 1592-1595

13.    

Cai, Li-Xuan; Li, Shao-Chuan; Yan, Dan-Ni; Zhou, Li-Peng; Guo, Fang; Sun, Qing-Fu

Water-Soluble Redox-Active Cage Hosting Polyoxometalates for Selective Desulfurization Catalysis

Journal of the American Chemical Society, 2018, 140, 4869-4876

14.    

Feng,Meiling; Sarma,Debajit; Gao,Yu-Jie; Qi,Xing-Hui; Li,Wei-An; Huang,Xiao-Ying; Kanatzidis,Mercouri G.

Efficient Removal of [UO2](2+), Cs+, and Sr2+ Ions by Radiation-Resistant Gallium Thioantimonates

Journal of the American Chemical Society, 2018, 140, 11133-11140

15.    

Li,Lina; Shang,Xiaoying; Wang,Sasa; Dong,Ningning; Ji,Chengmin; Chen,Xueyuan; Zhao,Sangen; Wang,Jun; Sun,Zhihua; Hong,Maochun; Luo,Junhua

Bilayered Hybrid Perovskite Ferroelectric with Giant Two-Photon Absorption

Journal of the American Chemical Society, 2018, 140, 6806-6809

16.    

Sun,Cai; Xu,Gang; Jiang,Xiao-Ming; Wang,Guan-E; Guo,Pei-Yu; Wang,Ming-Sheng; Guo,Guo-Cong

Design Strategy for Improving Optical and Electrical Properties and Stability of Lead-Halide Semiconductors

Journal of the American Chemical Society, 2018, 140, 2805-2811

17.    

Min Luo,Fei Liang,Yunxia Song,Dan Zhao,Feng Xu,Ning Ye,Zheshuai Lin

M2B10O14F6 (M=Ca, Sr): The First Two Noncentrosymmetric Alka-line-Earth Fluorooxoborates as the Promising Next-Generation Deep-Ultraviolet Nonlinear Optical Materials

Journal of the American Chemical Society, 2018, 140, 3884-3887

18.    

Min Luo,Fei Liang,Yunxia Song,Dan Zhao,Ning Ye,Zheshuai Lin

Rational Design of the First Lead/Tin Fluorooxoborates MB2O3F2 (M=Pb, Sn): Containing Flexible Two-Dimensional [B6O12F6]∞ Single Layers with Widely Divergent Second Harmonic Generation Effects

Journal of the American Chemical Society, 2018, 140, 6814-6817

19.    

Xu,Guilan; Zhang,Huabin; Wei,Jing; Zhang,Hai-Xia; Wu,Xin; Li,Yang; Li,Chunsen; Zhang,Jian; Ye,Jinhua

Integrating the g-C3N4 Nanosheet with B-H Bonding Decorated Metal-Organic Framework for CO2 Activation and Photoreduction

Acs Nano, 2018, 12, 5333-5340

20.    

Xiang Hu,Yan Li,Guang Zeng,Jingchun Jia,Hongbing Zhan,Zhenhai Wen

Three-Dimensional Network Architecture with Hybrid Nanocarbon Composites Supporting Few-Layer MoS2 for Lithium and Sodium Storage

Acs Nano, 2018, 12, 1592-1602

21.    

Ji,Chengmin; Wang,Peng; Wu,Zhenyue; Sun,Zhihua; Li,Lina; Zhang,Jing; Hu,Weida; Hong,Maochun; Luo,Junhua

Inch-Size Single Crystal of a Lead-Free Organic-Inorganic Hybrid Perovskite for High-Performance Photodetector

Advanced Functional Materials, 2018, 28, 0-

22.    

Liu,Mei-Rong; Hong,Qin-Long; Li,Qiao-Hong; Du,Yonghua; Zhang,Hai-Xia; Chen,Shumei; Zhou,Tianhua; Zhang,Jian

Cobalt Boron Imidazolate Framework Derived Cobalt Nanoparticles Encapsulated in B/N Codoped Nanocarbon as Efficient Bifunctional Electrocatalysts for Overall Water Splitting

Advanced Functional Materials, 2018, 28, 1801136-

23.    

Zhang, Xing; Zhou, Feng; Pan, Weiying; Liang, Yongye; Wang, Ruihu

General Construction of Molybdenum-Based Nanowire Arrays for pH-Universal Hydrogen Evolution Electrocatalysis

Advanced Functional Materials, 2018, 28, 1804600-

24.    

Cheng, Zhibin; Pan, Hui; Zhong, Hong; Xiao, Zhubing; Li, Xiaoju; Wang, Ruihu

Porous Organic Polymers for Polysulfide Trapping in Lithium-Sulfur Batteries

Advanced Functional Materials, 2018, 28, 1707597-

25.    

Changsheng Cao,DongDong Ma,Qiang Xu,XinTao Wu,QiLong Zhu

Semisacrificial Template Growth of SelfSupporting MOF Nanocomposite Electrode for Efficient Electrocatalytic Water Oxidation

Advanced Functional Materials, 2018, , 1807418-

26.    

Ziyang Liu,Zhigang Yin,* Jianbin Wang,and Qingdong Zheng*

Polyelectrolyte Dielectrics for Flexible Low-Voltage Organic Thin-Film Transistors in Highly Sensitive Pressure Sensing

Advanced Functional Materials, 2018, 28, 1806092-

27.    

Chengmin Ji,Sasa Wang,Lina Li,Zhihua Sun,Junhua Luo,Maochun Hong

The First Two-Dimensional Hybrid Perovskite Ferroelectric Showing Broadband White-Light Emission with High Color Rendering Index

Advanced Functional Materials, 2018, 28, 1805038-

28.    

Li,Yan; Huang,Junheng; Hu,Xiang; Bi,Linlin; Cai,Pingwei; Jia,Jingchun; Chai,Guoliang; Wei,Shiqiang; Dai,Liming; Wen,Zhenhai

Fe Vacancies Induced Surface FeO6 in Nanoarchitectures of N-Doped Graphene Protected beta-FeOOH: Effective Active Sites for pH-Universal Electrocatalytic Oxygen Reduction

Advanced Functional Materials, 2018, 28, 1803330-

29.    

Ganesan Anandhababu,Yiyin Huang,Dickson D. Babu,Maoxiang Wu,and Yaobing Wang

Oriented Growth of ZIF-67 to Derive 2D Porous CoPO Nanosheets for Electrochemical-/Photovoltage-Driven Overall Water Splitting

Advanced Functional Materials, 2018, 28, 1706120-

30.    

Wang, Zujian; Qiao, Huimin; Su, Rongbing; Hu, Bing; Yang, Xiaoming; He, Chao; Long, Xifa

Mg3B7O13Cl: A New Quasi-Phase Matching Crystal in the Deep-Ultraviolet Region

Advanced Functional Materials, 2018, 28, 1804089-

31.    

Lin,Guoming; Xi,Shaobo; Pan,Changchang; Lin,Wenlie; Xie,Kui

Growth of 2 cm metallic porous TiN single crystals

Materials Horizons, 2018, 5, 953-960

32.    

Wu,Xin; Zhang,Huabin; Dong,Juncai; Qiu,Mei; Kong,Jintao; Zhang,Yongfan; Li,Yang; Xu,Guilan; Zhang,Jian; Ye,Jinhua

Surface step decoration of isolated atom as electron pumping: Atomic-level insights into visible-light hydrogen evolution

Nano Energy, 2018, 45, 109-117

33.    

Guo,Jia; Yan,Xiaomei; Liu,Qin; Li,Qiang; Xu,Xiao; Kang,Longtian; Cao,Zhanmin; Chai,Guoliang; Chen,Jun; Wang,Yaobing; Yao,Jiannian

The synthesis and synergistic catalysis of iron phthalocyanine and its graphene-based axial complex for enhanced oxygen reduction

Nano Energy, 2018, 46, 347-355

34.    

Liangzhen Liu,Guang Zeng,Junxiang Chen,Linlin Bi,Limin Dai,Zhenhai Wen

N-doped Porous Carbon Nanosheets as pH-universal ORR Electrocatalyst in Various Fuel Cell Devices

Nano Energy, 2018, 49, 393-402

35.    

Lv,Jiangquan,Comail Abbas,Syed,Huang,Yiyin,Liu,Qin,Wu,Maoxiang,Wang,Yaobing and Dai,Liming

A Photo-responsive Bifunctional Electrocatalyst for Oxygen Reduction and Evolution Reactions

Nano Energy, 2018, 43, 130-137

36.    

Yin,Zhigang; Yin,Ming-Jie; Liu,Ziyang; Zhang,Yangxi; Zhang,A. Ping; Zheng,Qingdong

Solution-Processed Bilayer Dielectrics for Flexible Low-Voltage Organic Field-Effect Transistors in Pressure-Sensing Applications

Advanced Science, 2018, 5, 1701041-

37.    

Xiao-Rong Song,Shi-Hua Li,Hanhan Guo,Guoming Huang,Datao Tu,Juan Li,Chun-Hua Lu,Huang-Hao Yang*,and Xueyuan Chen*

Enhancing Anti-Tumor Efficacy by Simultaneous ATP-Responsive Chemodrug Release and Cancer Cell Sensitization Based on A Smart Nanoagent

Advanced Science, 2018, 5, 1801201-

38.    

Xu,Jin; Tu,Datao; Zheng,Wei; Shang,Xiaoying; Huang,Ping; Cheng,Yao; Wang,Yuansheng; Chen,Xueyuan

Interfacial Defects Dictated In Situ Fabrication of Yolk-Shell Upconversion Nanoparticles by Electron-Beam Irradiation

Advanced Science, 2018, 5, 1800766-

39.    

Lusheng Liang,Peng Gao

Lead-Free Hybrid Perovskite Absorbers for Viable Application

Advanced Science, 2018, 5, 1700331-

40.    

Li, Xiao-Zhen; Zhou, Li-Peng; Yan, Liang-Liang; Dong, Ya-Min; Bai, Zhuan-Ling; Sun, Xiao-Qi; Juan Diwu; Shuao Wang; Bunzli, Jean-Claude; Sun, Qing-Fu

A supramolecular lanthanide separation approach based on multivalent cooperative enhancement of metal ion selectivity

Nature Communications, 2018, 9, 547-

41.    

Su,Kongzhao; Wu,Mingyan; Yuan,Daqiang; Hong,Maochun

Interconvertible vanadium-seamed hexameric pyrogallol[4]arene nanocapsules

Nature Communications, 2018, 9, 4941-

42.    

Jie,Xiaoming; Shang,Yaping; Chen,Zhe-Ning; Zhang,Xiaofeng; Zhuang,Wei; Su,Weiping

Differentiation between enamines and tautomerizable imines in the oxidation reaction with TEMPO

Nature Communications, 2018, 9, 5002-

43.    

Wei Zheng,Ping Huang,Zhongliang Gong,Datao Tu,Jin Xu,Qilin Zou,Renfu Li,Wenwu You,Jean-Claude G. Bünzli,and Xueyuan Chen*

Near-infrared-triggered photon upconversion tuning in all-inorganic cesium lead halide perovskite quantum dots

Nature Communications, 2018, 9, 3462-

44.    

Chenlong Chen,Shujing Sun,Mitch Chou,Kui Xie

In situ inward epitaxial growth of bulk macropoous single crystals

Nature Communications, 2018, 8, 2178-

45.    

Yi, Jun-Dong; Xu, Rui; Wu, Qiao; Zhang, Teng; Zang, Ke-Tao; Luo, Jun; Liang, Yu-Lin; Huang, Yuan-Biao; Cao, Rong

Atomically Dispersed Iron-Nitrogen Active Sites within Porphyrinic Triazine-Based Frameworks for Oxygen Reduction Reaction in Both Alkaline and Acidic Media

ACS Energy Letters, 2018, 3, 883-889

46.    

Huang,Yiyin; Yang,Rui; Anandhababu,Ganesan; Xie,Jiafang; Lv,Jiangquan; Zhao,Xiaotao; Wang,Xueyuan; Wu,Maoxiang; Li,Qiaohong; Wang,Yaobing

Cobalt/Iron(Oxides) Heterostructures for Efficient Oxygen Evolution and Benzyl Alcohol Oxidation Reactions

ACS Energy Letters, 2018, 3, 1854-1860

47.    

Sun,Zhihua; Yi,Xianfeng; Tao,Kewen; Ji,Chengmin; Liu,Xitao; Li,Lina; Han,Shiguo; Zheng,Anmin; Hong,Maochun; Luo,Junhua

A Molecular Ferroelectric Showing Room-Temperature Record-Fast Switching of Spontaneous Polarization

Angewandte Chemie-International Edition, 2018, 57, 9833-9837

48.    

Yin, Qi; Zhao, Peng; Sa, Rong-Jian; Chen, Guang-Cun; Lu, Jian; Liu, Tian-Fu; Cao, Rong

An Ultra-Robust and Crystalline Redeemable Hydrogen-Bonded Organic Framework for Synergistic Chemo-Photodynamic Therapy

Angewandte Chemie-International Edition, 2018, 57, 7691-7696

49.    

Cheng,Xiyue; Whangbo,Myung-Hwan; Guo,Guo-Cong; Hong,Maochun; Deng,Shuiquan

The Large Second-Harmonic Generation of LiCs2PO4 is caused by the Metal-Cation-Centered Groups

Angewandte Chemie-International Edition, 2018, 57, 3933-3937

50.    

Chengmin Ji,Sijie Liu,Shiguo Han,Kewen Tao,Zhihua Sun,Junhua Luo

Towards a Spectrally Customized Photoresponse from an Organic–Inorganic Hybrid Ferroelectric

Angewandte Chemie-International Edition, 2018, 57, 16764-16767

51.    

Ni,Cailing; Zha,Daijun; Ye,Hebo; Hai,Yu; Zhou,Yuntao; Anslyn,Eric V.; You,Lei

Dynamic Covalent Chemistry within Biphenyl Scaffolds: Reversible Covalent Bonding, Control of Selectivity, and Chirality Sensing with a Single System

Angewandte Chemie-International Edition, 2018, 57, 1300-1305

52.    

Wu,Zhenyue; Ji,Chengmin; Li,Lina; Kong,Jintao; Sun,Zhihua; Zhao,Sangen; Wang,Sasa; Hong,Maochun; Luo,Junhua

Alloying n-Butylamine into CsPbBr3 To Give a Two-Dimensional Bilayered Perovskite Ferroelectric Material

Angewandte Chemie-International Edition, 2018, 57, 8140-8143

53.    

Yang,Yu-Ying; Zhu,Xiao-Quan; Hu,Sheng-Min; Su,Shao-Dong; Zhang,Lin-Tao; Wen,Yue-Hong; Wu,Xin-Tao; Sheng,Tian-Lu

Different Degrees of Electron Delocalization in Mixed Valence Ru-Ru-Ru Compounds by Cyanido-/Isocyanido-Bridge Isomerism

Angewandte Chemie-International Edition, 2018, 57, 14046-14050

54.    

Chen, Shuai; Fang, Wei-Hui; Zhang, Lei; Zhang, Jian

Atomically Precise Multimetallic Semiconductive Nanoclusters with Optical Limiting Effects

Angewandte Chemie-International Edition, 2018, 57, 11252-11256

55.    

Jiafang Xie(共一),Xueyuan Wang(共一),Jiangquan Lv,Yiyin Huang,Maoxiang Wu,Yaobing Wang,and Jiannian Yao

Reversible aqueous Zn-CO batteries based on CO-HCOOH interconversion

Angewandte Chemie-International Edition, 2018, 57, 16996-17001

56.    

Lv,Jiangquan; Tan,Yan-Xi; Xie,Jiafang; Yang,Rui; Yu,Muxin; Sun,Shanshan; Li,Ming-De; Yuan,Daqiang; Wang,Yaobing

Direct Solar-to-Electrochemical Energy Storage in a Functionalized Covalent Organic Framework

Angewandte Chemie-International Edition, 2018, 57, 12716-12720

57.    

Xie Jiafang(共一),Zhao Xiaotao(共一),Wu Maoxiang,Li Qiaohong,Wang Yaobing,Yao Jiannian

Metal-free fluorine-doped carbon electrocatalyst for CO reduction outcompeting hydrogen evolution

Angewandte Chemie-International Edition, 2018, 57, 9640-9644

58.    

Ghausi Muhammad Arsalan(共一),Xie Jiafang(共一),Li Qiaohong(共一),Wang Xueyuan,Yang Rui,Wu Maoxiang,Wang Yaobing,Dai Liming

CO2 Overall Splitting by Bifunctional Metal-Free Electrocatalyst

Angewandte Chemie-International Edition, 2018, 57, 13135-13139

59.    

Pingwei Cai,Yan Li,Genxiang Wang,Zhenhai Wen

Alkaline–Acid Zn–H2O Fuel Cell for the Simultaneous Generation of Hydrogen and Electricity

Angewandte Chemie-International Edition, 2018, 130, 3974-3979

60.    

Yuanshuang Wang,Junxiang Chen,Genxiang Wang,Yan Li,Zhenhai Wen

Perfluorinated Covalent Triazine Framework Derived Hybrids for High-selectivity Electroconversion CO2 into CH4

Angewandte Chemie-International Edition, 2018, 57, 13120-13124

61.    

彭广,叶宁,林哲帅,康雷,潘世烈,张敏,林晨升,龙西法,罗敏,陈昱,唐玉环,徐峰,颜涛

NH4Be2BO3F2 and γ-Be2BO3F: Overcoming the Layering Habit in KBe2BO3F2 for the Next Generation Deep-ultraviolet Nonlinear Optical Materials

Angewandte Chemie-International Edition, 2018, 57, 8968-8972

62.    

Yu, Yinghua; Lu, Qianqian; Chen, Gui; Li, Chunsen; Huang, Xueliang

Palladium-Catalyzed Intermolecular Acylation of Aryl Diazoesters with ortho-Bromobenzaldehydes

Angewandte Chemie-International Edition, 2018, 57, 319-323

63.    

Tan,Yan-Xi; Lin,Shao-Xia; Liu,Caiping; Huang,Yiyin; Zhou,Mi; Kang,Qiang; Yuan,Daqiang; Hong,Maochun

Boosting photocatalytic cross-dehydrogenative coupling reaction by incorporating [Ru-II(bpy)(3)] into a radical metal-organic framework

Applied Catalysis B-Environmental, 2018, 227, 425-432

64.    

Tan,Yan-Xi; He,Yan-Ping; Yuan,Daqiang; Zhang,Jian

Use of aligned triphenylamine-based radicals in a porous framework for promoting photocatalysis

Applied Catalysis B-Environmental, 2018, 221, 664-669

65.    

Lu,Jinhai; Zhu,Changli; Pan,Changchang; Lin,Wenlie; Lemmon,John P.; Chen,Fanglin; Li,Chunsen; Xie,Kui

Highly efficient electrochemical reforming of CH4/CO2 in a solid oxide electrolyser

Science Advances, 2018, 4, 5100-

66.    

Li,Hongyi; Jiang,Quaudi; Jie,Xiaoming; Shang,Yaping; Zhang,Yuanfei; Goossen,Lukas J.; Su,Weiping

Rh/Cu-Catalyzed Ketone beta-Functionalization by Merging Ketone Dehydrogenation and Carboxyl-Directed C-H Alkylation

Acs Catalysis, 2018, 8, 4777-4782

67.    

Qian Cai,Wenting Hong,Chuanyong Jian,Jing Li,Wei Liu

Insulator Layer Engineering toward Stable Si Photoanode for Efficient Water Oxidation

Acs Catalysis, 2018, 8, 9238-9244

68.    

Ye,Run-Ping; Lin,Ling; Chen,Chong-Chong; Yang,Jin-Xia; Li,Fei; Zhang,Xin; Li,De-Jing; Qin,Ye-Yan; Zhou,Zhangfeng; Yao,Yuan-Gen

Synthesis of Robust MOF-Derived Cu/SiO2 Catalyst with Low Copper Loading via Sol-Gel Method for the Dimethyl Oxalate Hydrogenation Reaction

Acs Catalysis, 2018, 8, 3382-3394

69.    

Yang,Hui; Guo,Feng; Lama,Prem; Gao,Wen-Yang; Wu,Hui; Barbour,Leonard J.; Zhou,Wei; Zhang,Jian; Aguila,Briana; Ma,Shengqian

Visualizing Structural Transformation and Guest Binding in a Flexible Metal-Organic Framework under High Pressure and Room Temperature

Acs Central Science, 2018, 4, 1194-1200

70.    

Cheng, Zhibin; Pan, Hui; Xiao, Zhubing; Chen, Dejian; Li, Xiaoju; Wang, Ruihu

Electrostatic trapping of polysulfides enabled by imidazolium-based ionic polymers for high-energy-density lithium-sulfur batteries

Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 7375-7381

71.    

Gao, Yu-Jie; Feng, Mei-Ling; Zhang, Bo; Wu, Zhao-Feng; Song, Ying; Huang, Xiao-Ying

An easily synthesized microporous framework material for the selective capture of radioactive Cs+ and Sr2+ ions

Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 3967-3976

72.    

Chen, Hao; Gu, Zhi-Gang; Mirza, Salma; Zhang, Shu-Hua; Zhang, Jian

Hollow Cu-TiO2/C nanospheres derived from a Ti precursor encapsulated MOF coating for efficient photocatalytic hydrogen evolution

Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 7175-7181

73.    

Zhang, Linjie; Mi, Taoqing; Ziaee, Muhammad Asad; Liang, Linfeng; Wang, Ruihu

Hollow POM@MOF hybrid-derived porous Co3O4/CoMoO4 nanocages for enhanced electrocatalytic water oxidation

Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 1639-1647

74.    

Tang,Jing-Xiao; Chen,Qing-Song; You,Le-Xing; Liao,Hong-Gang; Sun,Shi-Gang; Zhou,Shun-Gui; Xu,Zhong-Ning; Chen,Yu-Min; Guo,Guo-Cong

Screw-like PdPt nanowires as highly efficient electrocatalysts for methanol and ethylene glycol oxidation

Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 2327-2336

75.    

Zhao, Hui; Yang, Xue; Xu, Rui; Li, Jingjun; Gao, Shuiying; Cao, Rong

CdS/NH2-UiO-66 hybrid membrane reactors for the efficient photocatalytic conversion of CO2

Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 20152-20160

76.    

Lei Wang,Shuhong Wu,Xiangyu Dong,Rui Wang,Liqiang Zhang,Jianlei Wang,Jie Zhong,Lixin Wu,Xin Wang

A pre-constructed graphene–ammonium polyphosphate aerogel (GAPPA) for efficiently enhancing the mechanical and fire-safety performances of polymers

Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 4449-4457

77.    

Xiao Xu,Zhou Zhong,Xiaomei Yan,Longtian Kang *,Jiannian Yao

Cobalt layered double hydroxide nanosheets synthesized in water–methanol solution as oxygen evolution electrocatalysts

Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 5999-6006

78.    

Jiafang Xie,Qin Liu,Yiyin Huang,Maoxiang Wu and Yaobing Wang

A Porous Zn cathode for Li-CO2 battery generating fuel-gas CO

Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 13952-13958

79.    

Genxiang Wang,Junxiang Chen,Pingwei Cai,Jingchun Jia,Zhenhai Wen

A self-supported Ni–Co perselenide nanorod array as a high-activity bifunctional electrode for a hydrogen-producing hydrazine fuel cell

Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 17763-17770

80.    

Yan Li,Junxiang Chen,Pingwei Cai and Zhenhai Wen

An electrochemically neutralized energy-assisted low-cost acid-alkaline electrolyzer for energy-saving electrolysis hydrogen generation

Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 4948-4954

81.    

Mao, Fei-Fei; Hu, Chun-Li; Chen, Jin; Mao, Jiang-Gao

A Series of Mixed-Metal Germanium Iodates as Second-Order Nonlinear Optical Materials

Chemistry of Materials, 2018, 30, 2443-2452

82.    

Feng, Jianghe; Hu, Chun-Li; Li, Bingxuan; Mao, Jiang-Gao

LiGa2PS6 and LiCd3PS6 : Molecular Designs of Two New Mid-Infrared Nonlinear Optical Materials

Chemistry of Materials, 2018, 30, 3901-3908

83.    

Zhang,Weichuan; Liu,Xitao; Li,Lina; Sun,Zhihua; Han,Shiguo; Wu,Zhenyue; Luo,Junhua

Triiodide-Induced Band-Edge Reconstruction of a Lead-Free Perovskite-Derivative Hybrid for Strong Light Absorption

Chemistry of Materials, 2018, 30, 4081-4088

84.    

He, Yan-Ping; Yuan, Lv-Bing; Song, Jin-Shuai; Chen, Guang-Hui; Ling, Qipu; Li, Chunsen; Zhang, Lei; Zhang, Jian

Optical Resolution of the Water-Soluble Ti-4(embonate)(6) Cages for Enantioselective Recognition of Chiral Drugs

Chemistry of Materials, 2018, 30, 7769-7775

85.    

Chuanyong Jian,Qian Cai,Wenting Hong,Jing Li,and Wei Liu

Edge-Riched MoSe2/MoO2 Hybrid Electrocatalyst for Efficient Hydrogen Evolution Reaction

Small, 2018, 14, 1703798-

86.    

Zhang, Qiang; Wu, TianMin; Chen, Chen; Mukamel, Shaul; Zhuang, Wei

REPLY TO STIRNEMANN ET AL.: Frame retardation is the key reason behind the general slowdown of water reorientation dynamics in concentrated electrolytes

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2018, 115, -

87.    

Hong Zhong,Yangxin Wang,Caiyan Cui,Feng Zhou,Shuangqi Hu and Ruihu Wang

Facile fabrication of Cu-based alloy nanoparticles encapsulated within hollow octahedral N-doped porous carbon for selective oxidation of hydrocarbons

Chemical Science, 2018, 9, 8703-8710

88.    

Li,Shu-Fang; Jiang,Xiao-Ming; Fan,Yu-Hang; Liu,Bin-Wen; Zeng,Hui-Yi; Guo,Guo-Cong

New strategy for designing promising mid-infrared nonlinear optical materials: narrowing the band gap for large nonlinear optical efficiencies and reducing the thermal effect for a high laser-induced damage threshold

Chemical Science, 2018, 9, 5700-5708

89.    

Xialian Lei,Renfu Li,Datao Tu*,Xiaoying Shang,Yan Liu,Wenwu You,Caixia Sun,Fan Zhang,and Xueyuan Chen*

Intense Near-Infrared-II Luminescence from NaCeF4:Er/Yb Nanoprobes for in vitro Bioassay and in vivo Bioimaging

Chemical Science, 2018, 9, 4682-4688

90.    

Ruding Zhang,Jingze Bao,YuHuang Wang,Chuan-Fu Sun

Concentrated electrolytes stabilize bismuth–potassium batteries

Chemical Science, 2018, 9, 6193-6198

91.    

Zhang, Qiang; Pan, Zhijun; Zhang, Lu; Zhang, Ruiting; Chen, Zhening; Jin, Tan; Wu, Tianmin; Chen, Xian; Zhuang, Wei

Ion effect on the dynamics of water hydrogen bonding network: A theoretical and computational spectroscopy point of view

Wiley Interdisciplinary Reviews-Computational Molecular Science, 2018, 8, 0-

92.    

Gao,Mei-Yan; Liu,Xiao-Xue; Fang,Wei-Hui; Zhang,Lei; Zhang,Jian

Synthesis and structural characterization of a dumbbell-like phenylphosphonate-stabilized Ti-7-oxide cluster

Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry, 2018, 74, 1248-

93.    

Yanliang Wang,a,b Xiangguang Guo,a,b Yanfeng Bi,c Jia Su,a,b Weichang Kongd and Xiaoqi Sun *a,b

Enrichment of trace rare earth elements from the leaching liquor of ion-absorption minerals using a solid complex centrifugal separation process?

Green Chemistry, 2018, 20, 1998-2006

94.    

Han,Shiguo; Wang,Peng; Zhang,Jing; Liu,Xitao; Sun,Zhihua; Huang,Xiaoying; Li,Lina; Ji,Chengmin; Zhang,Weichuan; Teng,Bing; Hu,Weida; Hong,Maochun; Luo,Junhua

Exploring a Polar Two-dimensional Multi-layered Hybrid Perovskite of (C5H11NH3)(2)(CH3NH3)Pb2I7 for Ultrafast-Responding Photodetection

Laser & Photonics Reviews, 2018, 12, 1800060-

95.    

Hang Lin,Tao Hu,Yao Cheng,Mingxiang Chen,Yuansheng Wang*

Glass Ceramic Phosphors: Towards Long-Lifetime High-Power White Light-Emitting-Diode Applications–A Review

Laser & Photonics Reviews, 2018, 12, 1700344-

96.    

Songyue Lina,Wendou Feng,Xiaofei Miao,Xiangxin Zhang,Sujing Chen,Yuanqiang Chen,Wei Wang,Yining Zhang

A flexible and highly sensitive nonenzymatic glucose sensor based on DVDlaser scribed graphene substrate

Biosensors & Bioelectronics, 2018, 110, 89-96

97.    

Li,Weijin; Ren,Baohui; Chen,Yanning; Wang,Xusheng; Cao,Rong

Excellent Efficacy of MOF Films for Bronze Artwork Conservation: The Key Role of HKUST-1 Film Nanocontainers in Selectively Positioning and Protecting Inhibitors

Acs Applied Materials & Interfaces, 2018, 10, 37529-37534

98.    

Chen,Fangman; Xiao,Fangnan; Zhang,Weibing; Lin,Chentao; Wu,Yunkun

Highly Stable and NIR Luminescent Ru-LPMSN Hybrid Materials for Sensitive Detection of Cu2+ in Vivo

Acs Applied Materials & Interfaces, 2018, 10, 26964-26971

99.    

Fu, Hong-Ru; Wu, Xiao-Xia; Ma, Lu-Fang; Wang, Fei; Zhang, Jian

Dual-Emission SG7@MOF Sensor via SC-SC Transformation: Enhancing the Formation of Excimer Emission and the Range and Sensitivity of Detection

Acs Applied Materials & Interfaces, 2018, 10, 18012-18020

100.  

Feng,Ji-fei; Gao,Shui-ying; Liu,Tian-fu; Shi,Jianlin; Cao,Rong

Preparation of Dual-Emitting Ln@UiO-66-Hybrid Films via Electrophoretic Deposition for Ratiometric Temperature Sensing

Acs Applied Materials & Interfaces, 2018, 10, 6014-6023

101.  

Youdan Zheng,Rui Wang,Xiangyu Dong,Lixin Wu,Xu Zhang

High strength conductive polyamide 6 nanocomposites reinforced by prebuilt three-dimensional carbon nanotube networks

Acs Applied Materials & Interfaces, 2018, 10, 28103-28111

102.  

Jia,Yuhua; Li,Jinyu; Chen,Jincan; Hu,Ping; Jiang,Longguang; Chen,Xueyuan; Huang,Mingdong; Chen,Zhuo; Xu,Peng

Smart Photosensitizer: Tumor-Triggered Oncotherapy by Self-Assembly Photodynamic Nanodots

Acs Applied Materials & Interfaces, 2018, 10, 15369-15380

103.  

Zhang, Linjie; Yang, Yanmei; Ziaee, Muhammad Asad; Lu, Kanglong; Wang, Ruihu

Nanohybrid of Carbon Quantum Dots/Molybdenum Phosphide Nanoparticle for Efficient Electrochemical Hydrogen Evolution in Alkaline Medium

Acs Applied Materials & Interfaces, 2018, 10, 9460-9467

104.  

Wenting Hong,Qian Cai,Rongcheng Ban,Xu He,Chuanyong Jian,Jing Li,Jing Li,Wei Liu

High-Performance Silicon Photoanode Enhanced by Gold Nanoparticles for Efficient Water Oxidation

Acs Applied Materials & Interfaces, 2018, 10, 6262-6268

105.  

Yan Liu,Datao Tu,Wei Zheng*,Lianyu Lu,Wenwu You,Shanyong Zhou,Ping Huang,Renfu Li and Xueyuan Chen

A strategy for accurate detection of glucose in human serum and whole blood based on upconversion nanoparticles-polydopamine nanosystem

Nano Research, 2018, 11, 3164-

106.  

肖勇纯;田瑶瑶;孙姝婧;陈晨龙;王步国

Growth modulation of simultaneous epitaxy of ZnOobliquely aligned nanowire arrays and film on r-plane sapphire substrate

Nano Research, 2018, 11, 3864-3876

107.  

Liu,Bin-Wen; Hu,Chun-Li; Zeng,Hui-Yi; Jiang,Xiao-Ming; Guo,Guo-Cong

Strong SHG Response via High Orientation of Tetrahedral Functional Motifs in Polyselenide A(2)Ge(4)Se(10) (A = Rb, Cs)

Advanced Optical Materials, 2018, 6, 1800156-

108.  

Pang,Aiying; Shen,Deli; Wei,Mingdeng; Chen,Zhong-Ning

Highly Efficient Perovskite Solar Cells Based on Zn2Ti3O8 Nanoparticles as Electron Transport Material

Chemsuschem, 2018, 11, 424-431

109.  

Li,Yang; Zhou,Wei; Dong,Juncai; Luo,Yun; An,Pengfei; Liu,Juan; Wu,Xin; Xu,Guilan; Zhang,Huabin; Zhang,Jian

Interface engineered in situ anchoring of Co9S8 nanoparticles into a multiple doped carbon matrix: highly efficient zinc-air batteries

Nanoscale, 2018, 10, 2649-2657

110.  

Zhang,Yuxiang; Huang,Ping; Wang,Dong; Chen,Jincan; Liu,Wenzhen; Hu,Ping; Huang,Mingdong; Chen,Xueyuan; Chen,Zhuo

Near-infrared-triggered antibacterial and antifungal photodynamic therapy based on lanthanide-doped upconversion nanoparticles

Nanoscale, 2018, 10, 15485-15495

111.  

Zhang, Hai-Xia; Li, Yang; Li, Min-Yu; Zhang, Huabin; Zhang, Jian

Boosting electrocatalytic hydrogen evolution by plasmon-driven hot-electron excitation

Nanoscale, 2018, 10, 2236-2241

112.  

Wenwu You,Datao Tu*,Wei Zheng,Xiaoying Shang,Xiaorong Song,Shanyong Zhou,Yan Liu,Renfu Li,and Xueyuan Chen*

Large-Scale Synthesis of Uniform Lanthanide-Doped NaREF4 Upconversion/Downshifting Nanoprobes for Bioapplications

Nanoscale, 2018, 10, 11477-

113.  

Genxiang Wang,Zhenhai Wen

Self-supported bimetallic Ni–Co compound electrodes for urea- and neutralization energy- assisted electrolytic hydrogen production

Nanoscale, 2018, 10, 21087-21095

114.  

Yi Zhao,Binbin Guo,Qianqian Yao,Jiaxin Li,Jianshuo Zhang,Kun Houa,Lunhui Guan

A rational microstructure design of SnS2–carbon composites for superior sodium storage performance

Nanoscale, 2018, 10, 7999-8008

115.  

Fu, Huhui; Peng, Pengfei; Li, Renfu; Liu, Caiping; Liu, Yongsheng; Jiang, Feilong; Hong, Maochun; Chen, Xueyuan

A general strategy for tailoring upconversion luminescence in lanthanide-doped inorganic nanocrystals through local structure engineering

Nanoscale, 2018, 10, 9353-9359

116.  

Qiang-Min Yu,Chu-Xin Wu*,Jiao-Xing Xu,Yi Zhao,Jian-shuo Zhang,Lun-Hui Guan*

Nest-like assembly of the doped single-walled carbon nanotubes with unique mesopores as ultrastable catalysts for high power density Zn-air battery

Carbon, 2018, 128, 46-53

117.  

Xiaomei Yan,Xiao Xu,Qin Liu,Jia Guo,Longtian Kang*;,Jiannian Yao,*

Functionalization of multi-walled carbon nanotubes with iron phthalocyanine via a liquid chemical reaction for oxygen reduction in alkaline media

Journal of Power Sources, 2018, 389, 260-266

118.  

Huang, Jiquan; Li, Guojing; Zhou, Zhangfeng; Jiang, Yabin; Hu, Qianqian; Xue, Chuibing; Guo, Wang

Efficient photocatalytic hydrogen production over Rh and Nb codoped TiO2 nanorods

Chemical Engineering Journal, 2018, 337, 282-289

119.  

Jiang,Quandi; Li,Hongyi; Zhang,Xiaofeng; Xu,Biping; Su,Weiping

Pd-Catalyzed Decarboxylative Sonogashira Reaction via Decarboxylative Bromination

Organic Letters, 2018, 20, 2424-2427

120.  

Ye, Changqing; Qian, Bo; Li, Yajun; Su, Min; Li, Daliang; Bao, Hongli

Iron-Catalyzed Dehydrative Alkylation of Propargyl Alcohol with Alkyl Peroxides To Form Substituted 1,3-Enynes

Organic Letters, 2018, 20, 3202-3205

121.  

Gong, Jun; Wan, Qian; Kang, Qiang

Asymmetric [3+2] Cycloaddition Employing N,N'-Cyclic Azomethine lmines Catalyzed by Chiral-at-Metal Rhodium Complex

Organic Letters, 2018, 20, 3354-3357

122.  

Li, Shi-Wu; Wan, Qian; Kang, Qiang

Chiral-at-Metal Rh(III) Complex-Catalyzed Michael Addition of Pyrazolones with alpha,beta-Unsaturated 2-Acyl Imidazoles

Organic Letters, 2018, 20, 1312-1315

123.  

邓威力,冯薇薇,李亚军,鲍红丽

Merging Visible-Light Photocatalysis and Transition-Metal Catalysis in Three-Component Alkyl-Fluorination of Olefins with a Fluoride Ion

Organic Letters, 2018, 20, 4245-4249

124.  

Yan Wang,Wei Zhang,Ziyi Li,Jianfu Li,Zhaojie Zhu,Zhenyu You,and Chaoyang Tu

Crystal growth, structure and characterization of Er6B4O15 as self-activated eye-safe laser material within the near-infrared waveband

Acta Crystallographica Section B-Structural Science Crystal Engineering and Materials, 2018, 74, 132-136

125.  

Wang, Xu-Sheng; Li, Lan; Yuan, Da-Qiang; Huang, Yuan-Biao; Cao, Rong

Fast, highly selective and sensitive anionic metal-organic framework with nitrogen-rich sites fluorescent chemosensor for nitro explosives detection

Journal of Hazardous Materials, 2018, 344, 283-290

126.  

Wang, Qiang; Wang, Xu-Sheng; Chen, Chun-Hui; Yang, Xue; Huang, Yuan-Biao; Cao, Rong

Defective Pt nanoparticles encapsulated in mesoporous metal-organic frameworks for enhanced catalysis

Chemical Communications, 2018, 54, 8822-8825

127.  

Zhang,Jing; Han,Shiguo; Liu,Xitao; Wu,Zhenyue; Ji,Chengmin; Sun,Zhihua; Luo,Junhua

A lead-free perovskite-like hybrid with above-room-temperature switching of quadratic nonlinear optical properties

Chemical Communications, 2018, 54, 5614-5617

128.  

Kong,Xiangwen; Song,Jinshuai; Liu,Jian; Meng,Miao; Yang,Shuang; Zeng,Min; Zhan,Xinyue; Li,Chunsen; Fang,Xinqiang

Bronsted base-catalyzed annulation of allyl ketones and alkynyl 1,2-diketones

Chemical Communications, 2018, 54, 4266-4269

129.  

Guo,Pei-Yu; Sun,Cai; Zhang,Ning-Ning; Cai,Li-Zhen; Wang,Ming-Sheng; Guo,Guo-Cong

An inorganic-organic hybrid photochromic material with fast response to hard and soft X-rays at room temperature

Chemical Communications, 2018, 54, 4525-4528

130.  

Cai, Zhihua; Li, Shangda; Gao, Yuzhen; Fu, Lei; Li, Gang

Weak, bidentate chelating group assisted cross-coupling of C(sp(3))-H bonds in aliphatic acid derivatives with aryltrifluoroborates

Chemical Communications, 2018, 54, 12766-12769

131.  

Su,Yi-Bo; Wei,Yong-Qin; Cai,Li-Zhen; Li,Pei-Xin; Wang,Ming-Sheng; Guo,Guo-Cong

Energy- dependent photochromism at room temperature for visually detecting and distinguishing X- rays

Chemical Communications, 2018, 54, 12349-12352

132.  

Wang,Sasa; Yao,Yunpeng; Kong,Jintao; Zhao,Sangen; Sun,Zhihua; Wu,Zhenyue; Li,Lina; Luo,Junhua

Highly efficient white-light emission in a polar two-dimensional hybrid perovskite

Chemical Communications, 2018, 54, 4053-4056

133.  

Zhou,Mi; Ju,Zhanfeng; Yuan,Daqiang

A new metal-organic framework constructed from cationic nodes and cationic linkers for highly efficient anion exchange

Chemical Communications, 2018, 54, 2998-3001

134.  

Yue Wu,Xu Zhang,Yun-Qin Zhang,Ming Yang and Zhong-Ning Chen

Achievement of ligand-field induced thermochromic luminescence via two-step single-crystal to single-crystal transformations

Chemical Communications, 2018, 54, 13961-13964

135.  

Yong-Qin Wei,Cai Sun,Qing-Song Chen,Ming-Sheng Wang*,Guo-Cong Guo*

Significant enhancement of conductance of a hybrid layered molybdate semiconductor by light or heat.

Chemical Communications, 2018, 54, 14077-14080

136.  

Genxiang Wang,Junxiang Chen,Yan Li,Jingchun Jia,Pingwei Cai,Zhenhai Wen

Energy-efficient electrolytic hydrogen production assisted by coupling urea oxidation with a pH-gradient concentration cell

Chemical Communications, 2018, 54, 2603-2606

137.  

Lin Ye,Zhenhai Wen

Self-Supported Three-dimensional Cu/Cu2O-CuO/rGO Nanowire Arrays Electrode for Efficient Hydrogen Evolution Reaction

Chemical Communications, 2018, 54, 6388-6391

138.  

Yunxia Song,Min Luo,Fei Liang,Ning Ye,Zheshuai Lin

The Second-Harmonic Generation Intensification Derived From Localization conjugated π –orbital in O22-

Chemical Communications, 2018, 54, 1445-1448

139.  

Li, Shi-Wu; Kang, Qiang

Catalytic asymmetric synthesis of diphenylbutazone analogues

Chemical Communications, 2018, 54, 10479-10482

140.  

Ziaee, Muhammad Asad; Zhong, Hong; Cui, Caiyan; Wang, Ruihu

Additive-Free Hydrogen Generation from Formic Acid Boosted by Amine-Functionalized Imidazolium-Based Ionic Polymers

Acs Sustainable Chemistry & Engineering, 2018, 6, 10421-10428

141.  

Su Kongzhao; Wang Wenjing; Li Bei-Bei; Yuan Daqiang

Azo-bridged calix[4]resorcinarene-based porous organic frameworks with highly efficient enrichment of volatile iodine

Acs Sustainable Chemistry & Engineering, 2018, 6, 17402-17409

142.  

Jiao-Xing Xu,Chu-Xin Wu,Qiang-Min Yu,Yi Zhao,Xun Li,Lun-Hui Guan*

Ammonia Defective Etching and Nitrogen-Doping of Porous Carbon toward High Exposure of Heme-Derived Fe-Nx Site for Efficient Oxygen Reduction

Acs Sustainable Chemistry & Engineering, 2018, 6, 551-560

143.  

Bin Huang,Yu Xiao,Haiyue Zhou,Jinqing Chen,and Xiaoqi Sun*

Synthesis and characterization of yellow pigments of Bi1.7RE0.3W0.7Mo0.3O6 (RE: Y, Yb, Gd, Lu) with highly NIR reflectance

Acs Sustainable Chemistry & Engineering, 2018, 6, 10735-10741

144.  

Qian Cai,Wenting Hong,Chuanyong Jian,Jing Li,Wei Liu

High-Performance Silicon Photoanode Using Nickel/Iron as Catalyst for Efficient Ethanol Oxidation Reaction

Acs Sustainable Chemistry & Engineering, 2018, 6, 4231-4238

145.  

Siying Liu,Xiangdong Tian,Yun Zhang,Jianfeng L

Quantitative Surface-Enhanced Raman Spectroscopy through the Interface-Assisted Self-Assembly of Three-Dimensional Silver Nanorod Substrates

Analytical Chemistry, 2018, 90, 7275-7282

146.  

Y. Yang P. Castany,E. Bertrand,M. Cornen,J.X. Lin,T. Gloriant

Stress release-induced interfacial twin boundary ω phase formation in a β type Ti-based single crystal displaying stress-induced α” martensitic transformation

Acta Materialia, 2018, 149, 97-107

147.  

Xiang Hu,Jingchun Jia,Genxiang Wang,Junxiang Chen,Hongbing Zhan,Zhenhai Wen

Reliable and General Route to Inverse Opal Structured Nanohybrids of Carbon-Confined Transition Metal Sulfides Quantum Dots for High-Performance Sodium Storage

Advanced Energy Materials, 2018, , 1801452-

148.  

Fang,Wei-Hui; Yang,Guo-Yu

Induced Aggregation and Synergistic Coordination Strategy in Cluster Organic Architectures

Accounts of Chemical Research, 2018, 51, 2888-2896

149.  

Pan,Yu; Guo,Sheng-Ping; Liu,Bin-Wen; Xue,Huai-Guo; Guo,Guo-Cong

Second-order nonlinear optical crystals with mixed anions

Coordination Chemistry Reviews, 2018, 374, 464-496

150.  

Liu,Guoliang; Yuan,Yi Di; Wang,Jian; Cheng,Youdong; Peh,Shing Bo; Wang,Yuxiang; Qian,Yuhong; Dong,Jinqiao; Yuan,Daqiang; Zhao,Dan

Process-Tracing Study on the Postassembly Modification of Highly Stable Zirconium Metal-Organic Cages

Journal of the American Chemical Society, 2018, 140, 6231-6234

151.  

Dong,Jinqiao; Li,Xu; Zhang,Kang; Di Yuan,Yi; Wang,Yuxiang; Zhai,Linzhi; Liu,Guoliang; Yuan,Daqiang; Jiang,Jianwen; Zhao,Dan

Confinement of Aggregation-Induced Emission Molecular Rotors in Ultrathin Two-Dimensional Porous Organic Nanosheets for Enhanced Molecular Recognition

Journal of the American Chemical Society, 2018, 140, 4035-4046

152.  

Pang, Jiandong; Yuan, Shuai; Qin, Junsheng; Wu, Mingyan; Lollar, Christina T.; Li, Jialuo; Huang, Ning; Li, Bao; Zhang, Peng; Zhou, Hong-Cai

Enhancing Pore-Environment Complexity Using a Trapezoidal Linker: Toward Stepwise Assembly of Multivariate Quinary Metal-Organic Frameworks

Journal of the American Chemical Society, 2018, 140, 12328-12332

153.  

Molodtsov, Vadim; Sineva, Elena; Zhang, Lu; Huang, Xuhui; Cashel, Michael; Ades, Sarah E.; Murakami, Katsuhiko S.

Allosteric Effector ppGpp Potentiates the Inhibition of Transcript Initiation by DksA

Molecular Cell, 2018, 69, 828-

154.  

Zhang, Xing; Yu, Xiaolu; Zhang, Linjie; Zhou, Feng; Liang, Yongye; Wang, Ruihu

Molybdenum Phosphide/Carbon Nanotube Hybrids as pH-Universal Electrocatalysts for Hydrogen Evolution Reaction

Advanced Functional Materials, 2018, 28, 1706523-

155.  

Wen,Tian; Zheng,Yao; Xu,Chaochen; Zhang,Jian; Jaroniec,Mietek; Qiao,Shi-Zhang

A boron imidazolate framework with mechanochromic and electrocatalytic properties

Materials Horizons, 2018, 5, 1151-1155

156.  

Syed Meheboob Elahi,Santanu Chand,邓韦华,Arun Pal,Madhab C. Das

Polycarboxylate-Templated Coordination Polymers: Role of Templates for Superprotonic Conductivities of up to 10 -1 Scm -1

Angewandte Chemie-International Edition, 2018, 57, 6662-6666

157.  

Wan,Wen-ming; Tian,Di; Jing,Ya-Nan; Zhang,Xiao-yun; Wu,Wei; Ren Hao; Bao,Hong-Li

NBN-Doped Conjugated Polycyclic Aromatic Hydrocarbons as an AIEgen Class for Extremely Sensitive Detection of Explosives

Angewandte Chemie-International Edition, 2018, 57, 15510-15516

158.  

Jin Chen,Xi Chen,Xi Chen,Wenjian Xu,Zhen Xu,Hongpeng Jia*,Jing Chen*

Homogeneous Introduction of CeOy into MnOx-based Catalyst for Oxidation of Aromatic VOCs

Applied Catalysis B-Environmental, 2018, 224, 825-835

159.  

Song, Yujie; Wang, Huan; Wang, Zhitong; Guo, Binbin; Jing, Kaigiang; Li, Yanjun; Wu, Ling

Selective Photocatalytic Synthesis of Haloanilines from Halonitrobenzenes over Multifunctional AuPt/Monolayer Titanate Nanosheet

Acs Catalysis, 2018, 8, 9656-9664

160.  

Leng,Fucheng; Liu,Hang; Ding,Meili; Lin,Qi-Pu; Jiang,Hai-Long

Boosting Photocatalytic Hydrogen Production of Porphyrinic MOFs: The Metal Location in Metalloporphyrin Matters

Acs Catalysis, 2018, 8, 4583-4590

161.  

Junxiang Chen,Yongting Chen,Peng Li,Zhenhai Wen,Shengli Chen

Energetic Span as Rate-Determining Term for Electrocatalytic Volcanos

Acs Catalysis, 2018, 8, 10590-10598

162.  

Li, Ziyin; Ye, Yingxiang; Yao, Zizhu; Guo, Junzhi; Lin, Quanjie; Zhang, Jindan; Zhang, Zhangjing; Wei, Fangfang; Xiang, Shengchang

An antiferromagnetic metalloring pyrazolate (Pz) framework with [Cu-12(mu(2)-OH)(12)(Pz)(12)] nodes for separation of C2H2/CH4 mixture

Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 19681-19688

163.  

Xu, Zhoufeng; Pan, Hailong; Lin, Yu; Yang, Zhi; Wang, Jinlei; Gong, Yaqiong

Constructing a hexagonal copper-coin-shaped NiCoSe2@NiO@CoNi2S4@CoS2 hybrid nanoarray on nickel foam as a robust oxygen evolution reaction electrocatalyst

Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 18641-18648

164.  

Gong, Yaqiong; Yang, Zhi; Lin, Yu; Wang, JinLei; Pan, Hailong; Xu, Zhoufeng

Hierarchical heterostructure NiCo2O4@CoMoO4/NF as an efficient bifunctional electrocatalyst for overall water splitting

Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 16950-16958

165.  

Gong, Yaqiong; Xu, Zhoufeng; Pan, Hailong; Lin, Yu; Yang, Zhi; Wang, Jinlei

A 3D well-matched electrode pair of Ni-Co-S//Ni-Co-P nanoarrays grown on nickel foam as a highperformance electrocatalyst for water splitting

Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 12506-12514

166.  

Gong, Yaqiong; Xu, Zhoufeng; Pan, Hailong; Lin, Yu; Yang, Zhi; Du, Xiaoqiang

Hierarchical Ni3S2 nanosheets coated on Co3O4 nanoneedle arrays on 3D nickel foam as an efficient electrocatalyst for the oxygen evolution reaction

Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 5098-5106

167.  

Wang,Chunfei; Cheng,Xiaoxiang; Tan,Jingyun; Ding,Zhaoyang; Wang,Wenjing; Yuan,Daqiang; Li,Gang; Zhang,Hongjie; Zhang,Xuanjun

Reductive cleavage of C=C bonds as a new strategy for turn-on dual fluorescence in effective sensing of H2S

Chemical Science, 2018, 9, 8369-8374

168.  

Zhu, Xiaotao; Qian, Bo; Wei, Rongbiao; Huang, Jian-Dong; Bao, Hongli

Protection of COOH and OH groups in acid, base and salt free reactions

Green Chemistry, 2018, 20, 1444-1447

169.  

Ye, Yingxiang; Chen, Shimin; Chen, Liangji; Huang, Jitao; Ma, Zhenlin; Li, Ziyin; Yao, Zizhu; Zhang, Jindan; Zhang, Zhangjing; Xiang, Shengchang

Additive-Induced Supramolecular Isomerism and Enhancement of Robustness in Co(II)-Based MOFs for Efficiently Trapping Acetylene from Acetylene-Containing Mixtures

Acs Applied Materials & Interfaces, 2018, 10, 30912-30918

170.  

Zhang, Jindan; Ouyang, Jun; Ye, Yingxiang; Li, Ziyin; Ling, Quanjie; Chen, Ting; Zhang, Zhangjing; Xiang, Shengchang

Mixed-Valence Cobalt(II/III) Metal-Organic Framework for Ammonia Sensing with Naked-Eye Color Switching

Acs Applied Materials & Interfaces, 2018, 10, 27465-27471

171.  

Gong, Yaqiong; Zhong, Hong; Liu, Wenhui; Zhang, Bingbing; Hu, Shuangqi; Wang, Ruihu

General Synthetic Route toward Highly Dispersed Ultrafine Pd-Au Alloy Nanoparticles Enabled by Imidazolium-Based Organic Polymers

Acs Applied Materials & Interfaces, 2018, 10, 776-786

172.  

Feng,Ji-fei; Liu,Tian-fu; Shi,Jianlin; Gao,Shui-ying; Cao,Rong

Dual-Emitting UiO-66(Zr&Eu) Metal-Organic Framework Films for Ratiometric Temperature Sensing

Acs Applied Materials & Interfaces, 2018, 10, 20854-20861

173.  

35. Shuming Yang,Zhenghuan Lin*,Zhengde Liu,Jingwei Wang,Qiuqing Huang,E Yang,Jian Zhang*,Qidan Ling*

High Color Rendering Index White-Light Emission from UV-Driven LEDs Based on Single Luminescent Materials: Two-Dimensional Perovskites (C6H5C2H4NH3)2PbBrxCl4-x

Acs Applied Materials & Interfaces, 2018, 10, 15980-15987

174.  

Lianyu Lu,Datao Tu*,Yan Liu,Shanyong Zhou,Wei Zheng and Xueyuan Chen*

Ultrasensitive Detection of Cancer Biomarker MicroRNA by Amplification of Fluorescence of Lanthanide Nanoprobes

Nano Research, 2018, 11, 264-

175.  

Xufeng Wang,Zhijun Feng**,Juntong Huang,Wen Deng,Xibao Li,Huasen Zhang,Zhenhai Wen*

Graphene-decorated carbon-coated LiFePO4 nanospheres as a highperformance cathode material for lithium-ion batteries

Carbon, 2018, 127, 149-157

176.  

Chen, Hui; Han, Shu-Yan; Liu, Rui-Heng; Chen, Teng-Fei; Bi, Kai-Lun; Liang, Jian-Bo; Deng, Yu-Heng; Wan, Chong-Qing

High conductive, long-term durable, anhydrous proton conductive solid-state electrolyte based on a metal-organic framework impregnated with binary ionic liquids: Synthesis, characteristic and effect of anion

Journal of Power Sources, 2018, 376, 168-176

177.  

Wenyuan Wang,Changli Zhu,Kui Xie,Lizhen Gan,#8727;

High performance, coking-resistant and sulfur-tolerant anode for solid oxide fuel cell

Journal of Power Sources, 2018, 406, 16-

178.  

Jin Chen,Dongxu Yan,Zhen Xu,Xi Chen,Xi Chen,Wenjian Xu,Hongpeng Jia*,Jing Chen*

A novel redox precipitation to Synthesize Au-doped alfa-MnO2 with High dispersion toward low-temperature oxidation of formaldehyde

Environmental Science & Technology, 2018, 52, 4728-4737

179.  

Zhang, Chunhui; Ding, Yongzheng; Gao, Yuzhen; Li, Shangda; Li, Gang

Palladium-Catalyzed Direct C-H Carbonylation of Free Primary Benzylamines: A Synthesis of Benzolactams

Organic Letters, 2018, 20, 2595-2598

180.  

Liu, Jian; Das, Deb Kumar; Zhang, Guoxiang; Yang, Shuang; Zhang, Hao; Fang, Xinqiang

N-Heterocyclic Carbene-Catalyzed Umpolung of beta,gamma-Unsaturated 1,2-Diketones

Organic Letters, 2018, 20, 64-67

181.  

Wang, Baoxu; Huang, Liangsen; Hou, Yuchen; Lan, Shouang; Cheng, Jiajia

N-Heterocyclic Carbene (NHC) Organocatalytic One-Pot Reaction for the Enantioselective Synthesis of Fluoromethylated Chromenones

Organic Letters, 2018, 20, 6012-6016

182.  

Zhang, Qingfu; Lei, Mingyuan; Kong, Fang; Yang, Yan

A water-stable homochiral luminescent MOF constructed from an achiral acylamide-containing dicarboxylate ligand for enantioselective sensing of penicillamine

Chemical Communications, 2018, 54, 10901-10904

183.  

Fu, Hong-Ru; Wang, Ning; Qin, Jian-Hua; Han, Min-Le; Ma, Lu-Fang; Wang, Fei

Spatial confinement of a cationic MOF: a SC-SC approach for high capacity Cr(VI)-oxyanion capture in aqueous solution

Chemical Communications, 2018, 54, 11645-11648

184.  

Liang, Jun; Xie, Ya-Qiang; Wang, Xu-Sheng; Wang, Qiang; Liu, Tao-Tao; Huang, Yuan-Biao; Cao, Rong

An imidazolium-functionalized mesoporous cationic metal-organic framework for cooperative CO2 fixation into cyclic carbonate

Chemical Communications, 2018, 54, 342-345

185.  

Fang Li,Junxiang Chen,Dafeng Zhang,Wen-Fu Fu,Yong Chen,Zhenhai Wen,Xiao-Jun Lv

Heteroporous MoS 2/Ni 3 S 2 towards superior electrocatalytic overall urea splitting

Chemical Communications, 2018, 54, 5181-5184

186.  

Qao,Xiu-Qing; Zhang,Zhen-Wei; Hou,Dong-Fang; Li,Dong-Sheng; Liu,Yunlin; Lan,Ya-Qian; Zhang,Jian; Feng,Pingyun; Bu,Xianhui

Tunable MoS2/SnO2 P-N Heterojunctions for an Efficient Trimethylamine Gas Sensor and 4-Nitrophenol Reduction Catalyst

Acs Sustainable Chemistry & Engineering, 2018, 6, 12375-12384

187.  

Huang, Hai-Bo; Wang, Yu; Jiao, Wen-Bin; Cai, Feng-Ying; Shen, Min; Zhou, Shun-Gui; Cao, Hai-Lei; Lu, Jian; Cao, Rong

Lotus-Leaf-Derived Activated-Carbon-Supported Nano-CdS as Energy-Efficient Photocatalysts under Visible Irradiation

Acs Sustainable Chemistry & Engineering, 2018, 6, 7871-7879

188.  

Yang,Hui; Bradley,Siobhan J.; Wu,Xin; Chan,Andrew; Waterhouse,Geoffrey I. N.; Nann,Thomas; Zhang,Jian; Kruger,Paul E.; Ma,Shengqian; Telfer,Shane G.

General Synthetic Strategy for Libraries of Supported Multicomponent Metal Nanoparticles

Acs Nano, 2018, 12, 4594-4604

189.  

Han,Xing; Zhang,Jie; Huang,Jinjing; Wu,Xiaowei; Yuan,Daqiang; Liu,Yan; Cui,Yong

Chiral induction in covalent organic frameworks

Nature Communications, 2018, 9, 1294-

190.  

Han,Shu-Yan; Pan,Dong-Lai; Chen,Hui; Bu,Xian-Bao; Gao,Yi-Xuan; Gao,Hui; Tian,Yang; Li,Gui-Sheng; Wang,Guo; Cao,Sheng-Li; Wan,Chong-Qing; Guo,Guo-Cong

A Methylthio-Functionalized-MOF Photocatalyst with High Performance for Visible-Light-Driven H-2 Evolution

Angewandte Chemie-International Edition, 2018, 57, 9864-9869

191.  

Yuan,Shuai; Qin,Jun-Sheng; Su,Jian; Li,Bao; Li,Jialuo; Chen,Wenmiao; Drake,Hannah F.; Zhang,Peng; Yuan,Daqiang; Zuo,Jinglin; Zhou,Hong-Cai

Sequential Transformation of Zirconium(IV)-MOFs into Heterobimetallic MOFs Bearing Magnetic Anisotropic Cobalt(II) Centers

Angewandte Chemie-International Edition, 2018, 57, 12578-12583

192.  

Hongyang He,Junxiang Chen,Dafeng Zhang,Fang Li,Xin Chen,Yumei Chen,Linyan Bian,Qiufen Wang,Peigao Duan,Zhenhai Wen,and Xiaojun Lv

Modulating the Electrocatalytic Performance of Palladium with the Electronic Metal?Support Interaction: A Case Study on Oxygen Evolution Reaction

Acs Catalysis, 2018, 8, 6617-6626

193.  

Wang,Lixin; Liu,Haifen; Yang,Shaopeng; Fu,Chaochao; Li,Yun; Li,Qiaohong; Huai,Zhaoxiang

Incorporating Trialkylsilylethynyl-Substituted Head-to-Head Bithiophene Unit into Copolymers for Efficient Non-Fullerene Organic Solar Cells

Acs Applied Materials & Interfaces, 2018, 10, 7271-7280

194.  

Zhong, Mei-e; Guan, Jindiao; Feng, Qiuju; Wu, Xiongwei; Xiao, Zhubing; Zhang, Wei; Tong, Shuai; Zhou, Nan; Gong, Daoxin

Accelerated polysulfide redox kinetics revealed by ternary sandwich-type S@Co/N-doped carbon nanosheet for high-performance lithium-sulfur batteries

Carbon, 2018, 128, 86-96

195.  

Wu, Jianfeng; Guo, Mei; Li, Xiao-Lei; Zhao, Lang; Sun, Qing-Fu; Layfield, Richard A.; Tang, Jinkui

From double-shelled grids to supramolecular frameworks

Chemical Communications, 2018, 54, 12097-12100

196.  

Yumin Chen,Ke Deng*,Shengbin Lei,Rong Yang,Tong Li,Yuantong Gu,Yanlian Yang*,Xiaohui Qiu*,Chen Wang*

Single-molecule insights into surface-mediated homochirality in hierarchical peptide assembly

Nature Communications, 2018, 9, 2711-

197.  

Lou, Zaizhu; Zhu, Mingshan; Yang, Xianguang; Zhang, Yao; Whangbo, Myung-Hwan; Li, Baojun; Huang, Baibiao

Continual injection of photoinduced electrons stabilizing surface plasmon resonance of non-elemental-metal plasmonic photocatalyst CdS/WO3-x for efficient hydrogen generation

Applied Catalysis B-Environmental, 2018, 226, 10-15

198.  

WangQichen,Lei Yongpeng,Chen Zhiyan,Wu Nan,Wang Yaobing,Wang Bing and Wang Yingde

Fe/Fe3C@C nanoparticles encapsulated in N-doped graphene–CNTs framework as an efficient bifunctional oxygen electrocatalyst for robust rechargeable Zn–air batteries

Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 516-526

199.  

Zhao, He; Ni, Jun; Zhang, Jian-Jun; Liu, Shu-Qin; Sun, Ying-Ji; Zhou, Huajun; Li, Yan-Qin; Duan, Chun-Ying

A trichromatic MOF composite for multidimensional ratiometric luminescent sensing

Chemical Science, 2018, 9, 2918-2926

200.  

Ma,Zuju; Li,Yangwen; Lv,Yaohui; Sa,Rongjian; Li,Qiaohong; Wu,Kechen

Synergistic Effect of Doping and Compositing on Photocatalytic Efficiency: A Case Study of La2Ti2O7

Acs Applied Materials & Interfaces, 2018, 10, 39327-39335

201.  

Zhou, Peng; Wang, Cong; Liu, Yuanyuan; Wang, Zeyan; Wang, Peng; Qin, Xiaoyan; Zhang, Xiaoyang; Dai, Ying; Whangbo, Myung-Hwan; Huang, Baibiao

Sulfuration of NiV-layered double hydroxide towards novel supercapacitor electrode with enhanced performance

Chemical Engineering Journal, 2018, 351, 119-126

202.  

Lin, Xiao-Qiang; Lu, Qu-Feng; Li, Qin; Wu, Mengchen; Liu, Rui

Fabrication of Low-Cost and Ecofriendly Porous Biocarbon Using Konjaku Flour as the Raw Material for High-Performance Supercapacitor Application

ACS OMEGA, 2018, 3, 13283-13289

 

 


Fujian Institute of Research on the Structure of Matter, Chinese Academy of Sciences
Address: 155 Yangqiao Road West,Fuzhou,350002,P.R.China Tel: 0591-83714517 Fax: 0591-83714946 E-mail: fjirsm@fjirsm.ac.cn
Copyright @ 2000-2009 fjirsm. All rights reserved.