Papers
  Research Papers-2017
  Research Papers-2016
  Research Papers-2015
  Research Papers-2014
  Research Papers-2013
  Research Papers-2012
  Research Papers-2011
  Research Papers-2010
  Research Papers-2009
  Research Papers-2008
  Research Papers-2007
  Research Papers-2006
    Location: Home > Papers > Research Papers-2014

Research Papers-2014

No.

Authors

Title

Journal

1.          

Zu-Jin Lin,Jian Lü,Mao-Chun Hong,Rong Cao*

Metal–organic frameworks based on flexible ligands (FL-MOFs): structures and applications

Chemical Society Reviews, 2014, 43, 5867-5895

2.          

Zhao,Yi; Wu,Wangliang; Li,Jiaxin; Xu,Zhichuan; Guan,Lunhui

Encapsulating MWNTs into Hollow Porous Carbon Nanotubes: A Tube-in-Tube Carbon Nanostructure for High-Performance Lithium-Sulfur Batteries

Advanced Materials, 2014, 26, 5113-5118

3.          

Zhigang Yin,Qingdong Zheng,Shan-Ci Chen,Dongdong Cai,Lingyu Zhou,Jian Zhang

Bandgap Tunable Zn 1- x Mg xO Thin Films as Highly Transparent Cathode Buffer Layers for High-Performance Inverted Polymer Solar Cells

Advanced Energy Materials, 2014, 4, 1301404-

4.          

Dong Luo,Guangshe Li,Chaochao Fu,Jing Zheng,Jianming Fan,Qi Li,and Liping Li

A New Spinel-Layered Li-Rich Microsphere as a High-Rate Cathode Material for Li-Ion Batteries

Advanced Energy Materials, 2014, 1400062-

5.          

Xu, Liang-Jin; Xu, Guang-Tao; Chen, Zhong-Ning

Recent advances in lanthanide luminescence with metal-organic chromophores as sensitizers

Coordination Chemistry Reviews, 2014, 273, 47-62

6.          

Datao Tu,Wei Zheng,Yongsheng Liu,Haomiao Zhu,Xueyuan Chen

Luminescent Biodetection Based on Lanthanide-Doped Inorganic Nanoprobes

Coordination Chemistry Reviews, 2014, 273-274, 13-29

7.          

Li,Liuyi; Zhao,Huaixia; Wang,Jinyun; Wang,Ruihu

Facile Fabrication of Ultrafine Palladium Nanoparticles with Size- and Location-Control in Click-Based Porous Organic Polymers

Acs Nano, 2014, 8, 5352-5364

8.          

Zhou,Jian; Zhao,Jun-Wei; Wei,Qj; Zhang,Jie; Yang,Guo-Yu

Two Tetra-Cd-II-Substituted Vanadogermanate Frameworks

Journal Of The American Chemical Society, 2014, 136, 5065-5071

9.          

Huang,Ling; Wang,Sa-Sa; Zhao,Jun-Wei; Cheng,Lin; Yang,Guo-Yu

Synergistic Combination of Multi-Zr-IV Cations and Lacunary Keggin Germanotungstates Leading to a Gigantic Zr-24-Cluster-Substituted Polyoxometalate

Journal Of The American Chemical Society, 2014, 136, 7637-7642

10.       

Sangen Zhao,Pifu Gong,Siyang Luo,Lei Bai,Zheshuai Lin,Chenming Ji,Tianliang Chen,Maochun Hong,Junhua Luo

Deep-Ultraviolet Transparent Phosphates RbBa2(PO3)5 and Rb2Ba3(P2O7)2 Show Nonlinear Optical Activity from Condensation of [PO4]3- Units

Journal Of The American Chemical Society, 2014, 136, 8560-8563

11.       

Yu,P.,Wu,L. M.,Zhou,L. J.,Chen,L.

Deep-Ultraviolet Nonlinear Optical Crystals: Ba3P3O10X (X = Cl, Br)

Journal Of The American Chemical Society, 2014, 136, 480-487

12.       

Luo,Feng; Fan,Cong Bin; Luo,Ming Biao; Wu,Xiao Liu; Zhu,Yan; Pu,Shou Zhi; Xu,Wen-Yuan; Guo,Guo-Cong

Photoswitching CO2 Capture and Release in a Photochromic Diarylethene Metal-Organic Framework

Angewandte Chemie-International Edition, 2014, 53, 9298-9301

13.       

Li,Pei-Xin; Wang,Ming-Sheng; Zhang,Ming-Jian; Lin,Chen-Sheng; Cai,Li-Zhen; Guo,Sheng-Ping; Guo,Guo-Cong

Electron-Transfer Photochromism To Switch Bulk Second-Order Nonlinear Optical Properties with High Contrast

Angewandte Chemie-International Edition, 2014, 53, 11529-11531

14.       

Shanyong Zhou,Wei Zheng,Zhuo Chen,Datao Tu,Yongsheng Liu,En Ma,Renfu Li,Haomiao Zhu,Mingdong Huang,Xueyuan Chen

Dissolution-Enhanced Luminescent Bioassay Based on Inorganic Lanthanide Nanoparticles

Angewandte Chemie-International Edition, 2014, 53, 12498-12502

15.       

Ping Huang,Wei Zheng,Shanyong Zhou,Datao Tu,Zhuo Chen,Haomiao Zhu,Renfu Li,En Ma,Mingdong Huang,and Xueyuan Chen*

Lanthanide-Doped LiLuF4 Upconversion Nanoprobes for the Detection of Disease Biomarkers

Angewandte Chemie-International Edition, 2014, 53, 1252-1257

16.       

Sangen Zhao,Pifu Gong,Xiang Xu,Shuquan Zhang,Zhihua Sun,Zheshuai Lin,Maochun Hong,Chuangtian Chen,Junhua Luo

Beryllium-free Li4Sr(BO3)2 for deep-ultraviolet nonlinear optical applications

Nature Communications, 2014, 5, 4019-4019

17.       

Haomiao Zhu,Chun Che Lin,Wenqin Luo,Situan Shu,Zhuguang Liu,Yongsheng Liu,Jintao Kong,En Ma,Yongge Cao,Ru-Shi Liu,Xueyuan Chen

Highly efficient non-rare-earth red emitting phosphor for warm white light-emitting diodes

Nature Communications, 2014, 5, 4312-4312

18.       

Rui Zhang,Hang Lin,Yunlong Yu,Daqin Chen*,Ju Xu,Yuansheng Wang*

A new-generation color converter for high-power white LED: transparent Ce3+:YAG phosphor-in-glass

Laser & Photonics Reviews, 2014, 8, 158-164

19.       

Qihui Chen,Feilong Jiang,Daqiang Yuan,Guangxun Lyn,Lian Chen,Maochun Hong*

A controllable and dynamic assembly system based on discrete metallocages

Chemical Science, 2014, 5, 483-488

20.       

Lina Li,Shuquan Zhang,Liangjin Xu,Jinyun Wang,LinXi Shi,ZhongNing Chen,Maochun Hong,Junhua Luo

Effective visible-light driving CO2 photoreduction via a promising bifunctional iridium coordination polymer

Chemical Science, 2014, 5, 3808-3813

21.       

Jiandong Pang,Feilong Jiang,Daqiang Yuan,Jun Zheng,Mingyan Wu,Guoliang Liu,Kongzhao Su,Maochun Hong

SO42- Anions Directed Hexagonal-Prismatic Cages via Cooperative C-H•••O Hydrogen Bonds

Chemical Science, 2014, 5, 4163-4166

22.       

Luo,Zhong-Zhen; Lin,Chen-Sheng; Zhang,Wei-Long; Zhang,Hao; He,Zhang-Zhen; Cheng,Wen-Dan

Ba8Sn4S15: A Strong Second Harmonic Generation Sulfide with Zero-Dimensional Crystal Structure

Chemistry Of Materials, 2014, 26, 1093-1099

23.       

Luo,Zhong-Zhen; Lin,Chen-Sheng; Cui,Hong-Hua; Zhang,Wei-Long; Zhang,Hao; He,Zhang-Zhen; Cheng,Wen-Dan

SHG Materials SnGa(4)Q(7) (Q = S, Se) Appearing with Large Conversion Efficiencies, High Damage Thresholds, and Wide Transparencies in the Mid-Infrared Region

Chemistry Of Materials, 2014, 26, 2743-2749

24.       

Xu,Xiang; Hu,Chun-Li; Li,Bing-Xuan; Yang,Bing-Ping; Mao,Jiang-Gao

alpha-AgI3O8 and beta-AgI3O8 with Large SHG Responses: Polymerization of IO3 Groups into the I3O8 Polyiodate Anion

Chemistry Of Materials, 2014, 26, 3219-3230

25.       

Lei Zhang,Yiwen Fan,Yunkun Wu

Inositol based non-viral vectors for transgene expression in human cervical carcinoma and hepatoma cell lines

Biomaterials, 2014, 35, 2039-2050

26.       

R. Li,K. Zheng,P. Hu,Z. Chen,S. Y. Zhou,J. C. Chen,C. Yuan,S. Chen,W. Zheng,E. Ma,F. L. Zhang,J. P. Xue,X. Y. Chen,M. D. Huang*

A Novel Tumor Targeting Drug Carrier for Optical Imaging and Therapy

Theranostics, 2014, 4, 642-659

27.       

Yuanbiao Huang,Zujin Lin,Hongru Fu,Fei Wang,Min Shen,Xusheng Wang,and

Porous Anionic Indium–Organic Framework with Enhanced Gas and Vapor Adsorption and Separation Ability

Chemsuschem, 2014, 7, 2647-2653

28.       

Yan, Fengpo; Wang, Yonghao; Zhang, Jiye; Lin, Zhang; Zheng, Jinsheng; Huang, Feng

Schottky or Ohmic Metal-Semiconductor Contact: Influence on Photocatalytic Efficiency of Ag/ZnO and Pt/ZnO Model Systems

Chemsuschem, 2014, 7, 101-104

29.       

Wenjuan Zhu,Daqin Chen*,Lei Lei,Ju Xu,Yuansheng Wang*

An active-core/active-shell structure with enhanced quantum-cutting luminescence in Pr–Yb co-doped monodisperse nanoparticles

Nanoscale, 2014, 6, 10500-10504

30.       

Feng Huang,Jiangcong Zhou,Ju Xu,Yuansheng Wang*

Formation of AgGaS2 nano-pyramids from Ag2S nanospheres through intermediate Ag2S-AgGaS2 heterostructures and AgGaS2 sensitized Mn2+ emission

Nanoscale, 2014, 6, 2340-2344

31.       

Yuhan Yang,Datao Tu,Wei Zheng,Yongsheng Liu,Ping Huang,En Ma,Renfu Li,Xueyuan Chen

Lanthanide-doped Sr2YF7 nanoparticles: controlled synthesis, optical spectroscopy and biodetection

Nanoscale, 2014, 6, 11098-11105

32.       

Wang Meng,Chen Zhuo,Zheng Wei,Zhu Haomiao,Lu Shan,Ma En,Tu Datao,Zhou Shanyong,Huang Mingdong,Chen Xueyuan

Lanthanide-doped upconversion nanoparticles electrostatically coupled with photosensitizers for near-infrared-triggered photodynamic therapy

Nanoscale, 2014, 6, 8274-8282

33.       

Linjie Zhang,Zixue Su,Wenmu Li,Feilong Jiang,Youfu Zhou,Linlin Yang,Jinjie Qian,Maochun Hong

Highly Graphitized Nitrogen-Doped Porous Carbon Nanopolyhedrons Derived from ZIF-8 Nanocolloids as Efficient Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reactions

Nanoscale, 2014, 6, 6590-6602

34.       

Kang,Qiang; Liu,Wenjun

Beijing symposium 2013: frontiers in organic chemistry

Chemical Communications, 2014, 50, 1630-1633

35.       

Wen,Tian; Zhang,De-Xiang; Zhang,Hai-Xia; Zhang,Hua-Bin; Zhang,Jian; Li,Dong-Sheng

Redox-active Cu(I) boron imidazolate framework for mechanochromic and catalytic applications

Chemical Communications, 2014, 50, 8754-8756

36.       

Tan,Yan-Xi; He,Yan-Ping; Zhang,Jian

Cooperative ion-exchange and self-redox process to load catalytic metal nanoparticles into a MOF with Johnson-type cages

Chemical Communications, 2014, 50, 6153-6156

37.       

Wang,Yi; Qin,Qian; Wang,Jinyun; Sang,Ruili; Xu,Li

[Ge-8(Mo(CO)(3))(2)](4-): an unprecedented 20-electron empty ten-vertex Zintl cluster

Chemical Communications, 2014, 50, 4181-4183

38.       

Tian,Chong-Bin; Chen,Rui-Ping; He,Chao; Li,Wei-Jin; Wei,Qi; Zhang,Xu-Dong; Du,Shao-Wu

Reversible crystal-to-amorphous-to-crystal phase transition and a large magnetocaloric effect in a spongelike metal organic framework material

Chemical Communications, 2014, 50, 1915-1917

39.       

Zhao,Huaixia; Wang,Yangxin; Wang,Ruihu

In situ formation of well-dispersed palladium nanoparticles immobilized in imidazolium-based organic ionic polymers

Chemical Communications, 2014, 50, 10871-10874

40.       

Zhao,Pei; Lin,Zhi-En; Wei,Qi; Cheng,Lin; Yang,Guo-Yu

A pillared-layered zincoborate with an anionic network containing unprecedented zinc oxide chains

Chemical Communications, 2014, 50, 3592-3594

41.       

Mingyan Wu,Feilong Jiang,Daqiang Yuan,Jiandong Pang,Jinjie Qian,Shaeel A. AL-Thabaiti,Maochun Hong*

Polymeric double-anion templated Er48 nano-tubes

Chemical Communications, 2014, 50, 1113-1115

42.       

Chen,Yumin; Chen,Qing-Song; Peng,Si-Yan; Wang,Zhi-Qiao; Lu,Gang; Guo,Guo-Cong

Manipulating the concavity of rhodium nanocubes enclosed by high-index facets via site-selective etching

Chemical Communications, 2014, 50, 1662-1664

43.       

Kai-Yao Wang,Mei-Ling Feng,Liu-Jiang Zhou,Jian-Rong Li,Xing-Hui Qi and Xiao-Ying Huang*

A hybrid with uniaxial negative thermal expansion behaviour: the synergistic role of organic and inorganic components

Chemical Communications, 2014, 50, 14960-14963

44.       

Wei Yongqin,Li Qiaohong,Sa Rongjian,Wu Kechen

A white-light-emitting LnMOF with color properties improved via Eu3+ doping: an alternative approach to a rational design for solid-state lighting

Chemical Communications, 2014, 50, 1820-1823

45.       

Xu-Hui Jin,Cheng Chen,Cai-Xia Ren,Li-Xuan Cai and Jie Zhang

Bright white-light emission from a novel donor–acceptor organic molecule in the solid state via intermolecular charge transfer

Chemical Communications, 2014, 50, 15878-15881

46.       

Yuanbiao Huang,Yaohong Zhang,Xuxing Chen,Dongshuang Wu,Zhiguo Yi,Rong Cao*

Bimetallic alloy nanocrystals encapsulated in ZIF-8 for synergistic catalysis of ethylene oxidative degradation

Chemical Communications, 2014, 50, 10115-10117

47.       

Jiandong Pang,Feilong Jiang,Mingyan Wu* Daqiang Yuan,Kang Zhou,Jinjie Qian,Kongzhao Su,Maochun Hong*

High H2 and CH4 adsorption capacity of a non-interpenetrated porous MOF based on a bent di-isophthalate ligand

Chemical Communications, 2014, 50, 2834-2836

48.       

Lin Cheng,Guo-Yu Yang*

A novel aluminoborate open-framework [In(dien)2][Al2B7O16H2] with large chiral cavities templated by chiral main group metal complexes

Chemical Communications, 2014, 50, 344-346

49.       

Wu,Dongshuang; Cao,Minna; Cao,Rong

Ru-assisted synthesis of {111}-faceted Pd truncated bipyramids: a highly reactive, stable and restorable catalyst for formic acid oxidation

Chemical Communications, 2014, 50, 12970-12972

50.       

Wang,Fei; Fu,Hong-Ru; Kang,Yao; Zhang,Jian

A new approach towards zeolitic tetrazolate-imidazolate frameworks (ZTIFs) with uncoordinated N-heteroatom sites for high CO2 uptake

Chemical Communications, 2014, 50, 12065-12068

51.       

Wen,Yuehong; Sheng,Tianlu; Sun,Zhihao; Xue,Zhenzhen; Wang,Yantong; Wang,Yong; Hu,Shengmin; Ma,Xiao; Wu,Xintao

A combination of the ‘‘pillaring’’ strategy and chiral induction: an approach to prepare homochiral three-dimensional coordination polymers from achiral precursors†

Chemical Communications, 2014, 50, 8320-8323

52.       

Jian-Ke Sun,Cheng Chen,Li-Xuan Cai,Cai-Xia Ren,Bin Tan and Jie Zhang

Mechanical grinding of a single-crystalline metal–organic framework triggered emission with tunable violet-to-orange luminescence

Chemical Communications, 2014, 50, 15956-15959

53.       

Jinjie Qian,Feilong Jiang,Kongzhao Su,Jie Pan,Zhenzhen Xue,Linfeng Liang,Partha Pratim Bag,Maochun Hong

Heterometallic cluster-based indium-organic framework

Chemical Communications, 2014, 50, 15224-15227

54.       

Jinjie Qian,Feilong Jiang,Linjie Zhang,Kongzhao Su,Jie Pan,Qipeng Li,Daqiang Yuan,Mao-Chun Hong*

Unusual pore structure and sorption behaviour in a hexanodal zinc-organic framework material

Chemical Communications, 2014, 50, 1678-1681

55.       

Zhang,Huabin; Shan,Xiaochen; Ma,Zuju; Zhou,Liujiang; Zhang,Mingjian; Lin,Ping; Hu,Shengmin; Ma,En; Li,Renfu; Du,Shaowu

A highly luminescent chameleon: fine-tuned emission trajectory and controllable energy transfer

Journal Of Materials Chemistry C, 2014, 2, 1367-1371

56.       

Han,Yun-Hu; Tian,Chong-Bin; Li,Qiao-Hong; Du,Shao-Wu

Highly chemical and thermally stable luminescent EuxTb1-x MOF materials for broad-range pH and temperature sensors

Journal Of Materials Chemistry C, 2014, 2, 8065-8070

57.       

Li Jiaxin,Zou Mingzhong,Chen Luzhuo,Huang Zhigao,Guan Lunhui

An efficient bifunctional catalyst of Fe/Fe3C carbon nanofibers for rechargeable Li-O-2 batteries

Journal Of Materials Chemistry A, 2014, 2, 10634-10638

58.       

Zang, Yipeng; Li, Liping; Xu, Yangsen; Zuo, Ying; Li, Guangshe

Hybridization of brookite TiO2 with g-C3N4: a visible-light-driven photocatalyst for As3+ oxidation, MO degradation and water splitting for hydrogen evolution

Journal Of Materials Chemistry A, 2014, 2, 15774-15780

59.       

Wu,Zhao-Feng; Tan,Bin; Feng,Mei-Ling; Lan,An-Jian; Huang,Xiao-Ying

A magnesium MOF as a sensitive fluorescence sensor for CS2 and nitroaromatic compounds

Journal Of Materials Chemistry A, 2014, 2, 6426-6431

60.       

Shen, Jin-Ni; Wu, Li-Ming; Zhang, Yong-Fan

First-principles studies of the TE properties of [110]-Ge/Si core/shell nanowires with different surface structures

Journal Of Materials Chemistry A, 2014, 2, 2538-2543

61.       

Yiyin Huang,Peng Wu,Yaobing Wang,Wenjing Wang,Daqiang Yuan,Jiannian Yao

Ideal N-doped carbon nanoarchitectures evolved from fibrils for highly efficient oxygen reduction

Journal Of Materials Chemistry A, 2014, 2, 19765-19770

62.       

Zhong,Hong; Gong,Yaqiong; Zhang,Fengsen; Li,Liuyi; Wang,Ruihu

Click-based porous organic framework containing chelating terdentate units and its application in hydrogenation of olefins

Journal Of Materials Chemistry A, 2014, 2, 7502-7508

63.       

Ren,Cai-Xia; Cai,Li-Xuan; Chen,Cheng; Tan,Bin; Zhang,Ya-Jun; Zhang,Jie

pi-Conjugation-directed highly selective adsorption of benzene over cyclohexane

Journal Of Materials Chemistry A, 2014, 2, 9015-9019

64.       

Chaoran Li,Yang Huang and Zhang Lin*

Fabrication of Titanium Phosphate @ Graphene Oxide Nanocomposite and its Super performance on Eu3+ Recycling

Journal Of Materials Chemistry A, 2014, 2, 14979-14985

65.       

He,Yan-Ping; Tan,Yan-Xi; Zhang,Jian

Guest inducing fluorescence switching in lanthanide-tris((4-carboxyl)phenylduryl)amine frameworks integrating porosity and flexibility

Journal Of Materials Chemistry C, 2014, 2, 4436-4441

66.       

Wei-Jin Li,Jian Lü,Shui-Ying Gao,Qiao-Hong Li,Rong Cao*

Electrochemical preparation of metal–organic framework lms for fast detection of nitro explosives

Journal Of Materials Chemistry A, 2014, 2, 19473-19478

67.       

Gao,Shuiying; Cao,Minna; Li,Weijin; Cao,Rong

Palladium nanoparticles in situ generated in metal-organic films for catalytic applications

Journal Of Materials Chemistry A, 2014, 2, 12185-12193

68.       

Shen,J. N.,Wu,L. M.,Zhang,Y. F.

First-Principles Studies of the TE Properties of [110]-Ge/Si Core/Shell Nanowires with Different Surface Structures

Journal Of Materials Chemistry A, 2014, 1-8

69.       

Yunlong Ma,Qingdong Zheng,Lixin Wang,Dongdong Cai,Changquan Tang,Meng Wang,Zhigang Yin and Shan-Ci Chen

Improving the photovoltaic performance of ladder-type dithienonaphthalene-containing copolymers through structural isomerization

Journal Of Materials Chemistry A, 2014, 2, 13905-13915

70.       

Pan Zhou,Zhihua Sun,Shuquan Zhang,Chengmin Ji,Sangen Zhao,Rengen Xiong,Junhua Luo,*

Sequently Switchable Molecular Dielectric Tuned by the Stepwise Ordering in Diisopropylammonium Trifluoromethanesulfonate

Journal Of Materials Chemistry C, 2014, 2, 2341-2345

71.       

Lina Li,Shuquan Zhang,Liangjin Xu,Zhong-Ning Chen,and Junhua Luo,*

Highly Sensitized Near-Infrared Luminescence in Ir-Ln Heteronuclear Coordination Polymers via Light-Harvesting Antenna of Ir(III) Unit

Journal Of Materials Chemistry C, 2014, 2, 1698-1703

72.       

Chen Tianliang,Sun Zhihua,Liu Xitao,Wang Jinyun,Zhou Yuelan,Ji Chengmin,Zhang Shuquan,Li Lina,Chen Zhong-Ning,Luo Junhua

Strong enhancement of second harmonic generation in nonlinear optical crystals: 2-amino-3-nitropyridinium halides (Cl, Br, I)

Journal Of Materials Chemistry C, 2014, 2, 8723-8728

73.       

Zhihua Sun,Shuquan Zhang,Chengmin Ji,Tianliang Chen,Junhua Luo

Exceptional Dielectric Performance Induced by the Stepwise Reversible Phase Transitions of an Organic Crystal: Betainium Chlorodifluoroacetate

Journal Of Materials Chemistry C, 2014, 2, 10337-10342

74.       

Chengmin Ji,Zhihua Sun,ShuQuan Zhang,Tianliang Chen,Pan Zhou,Yuanyuan Tang,Sangen Zhao,Junhua Luo

Switchable Dielectric Behaviour Associated with Above Room-Temperature Phase Transition in N-Isopropylbenzylammonium Dichloroacetate (N-IPBADC)

Journal Of Materials Chemistry C, 2014, 2, 6134-6139

75.       

Chengmin Ji,Zhihua Sun,Shu-Quan Zhang,Tianliang Chen,Pan Zhou,Junhua Luo,*

N-Isopropylbenzylammonium Tetrafluoroborate: An Organic Dielectric Relaxor with a Tunable Transition between High and Low Dielectric States

Journal Of Materials Chemistry C, 2014, 2, 567-572

76.       

Chaochao Fu,Guangshe Li,Dong Luo,Jing Zheng and Liping Li*

Gel-combustion synthesis of Li1.2Mn0.4Co0.4O2 composites with a high capacity and superior rate capability for lithium-ion batteries

Journal Of Materials Chemistry A, 2014, 2, 1471-1483

77.       

Minyi Zhang,Guangshe Li and Liping Li*

Graphene nanoribbons generate a strong thirdorder nonlinear optical response upon intercalating hexagonal boron nitride

Journal Of Materials Chemistry C, 2014, 2, 1482-1488

78.       

Bintian Zhang,LiliLu,QichangHu,FengHuang,Zhang Lin*

ZnO nanoflower-based photoelectrochemical DNAzyme sensor for the detection of Pb 2+

Biosensors & Bioelectronics, 2014, 56, 243-249

79.       

Shang Yaping,Jie Xiaoming,Zhao Huaiqing,Hu Peng,Su Weiping

Rh()-catalyzed Amide-Directed Cross-Dehydrogenative Heteroarylation of Pyridines

Organic Letters, 2014, 15, 1-4

80.       

Shang, Yaping; Jie, Xiaoming; Zhao, Huaiqing; Hu, Peng; Su, Weiping

Rh(III)-Catalyzed Amide-Directed Cross-Dehydrogenative Heteroarylation of Pyridines

Organic Letters, 2014, 16, 416-419

81.       

Wang,Yong; Kang,Qiang

Palladium-Catalyzed Allylic Esterification via C-C Bond Cleavage of a Secondary Homoallyl Alcohol

Organic Letters, 2014, 16, 4190-4193

82.       

Li,Dong-Sheng; Wu,Ya-Pan; Zhao,Jun; Zhang,Jian; Lu,Jack Y.

Metal-organic frameworks based upon non-zeotype 4-connected topology

Coordination Chemistry Reviews, 2014, 261, 1-27

83.       

Wang,Binju; Usharani,Dandamudi; Li,Chunsen; Shaik,Sason

Theory Uncovers an Unusual Mechanism of DNA Repair of a Lesioned Adenine by AlkB Enzymes

Journal Of The American Chemical Society, 2014, 136, 13895-13901

84.       

Lue, Jian; Perez-Krap, Cristina; Suyetin, Mikhail; Alsmail, Nada H.; Yan, Yong; Yang, Sihai; Lewis, William; Bichoutskaia, Elena; Tang, Chiu C.; Blake, Alexander J.; Cao, Rong; Schroeder, Martin

A Robust Binary Supramolecular Organic Framework (SOF) with High CO2 Adsorption and Selectivity

Journal Of The American Chemical Society, 2014, 136, 12828-12831

85.       

Qing-Fu Sun,Sota Sato,Makoto Fujita

An M12(L1)12(L2)12 cantellated tetrahedron: A case study on mixed-ligand self-assembly

Angewandte Chemie-International Edition, 2014, 53, 13510-13513

86.       

Lu,Gang; Zhang,Peng; Sun,Dongqing; Wang,Lei; Zhou,Kebin; Wang,Zhi-Xiang; Guo,Guo-Cong

Gold catalyzed hydrogenations of small imines and nitrites: enhanced reactivity of Au surface toward H-2 via collaboration with a Lewis base

Chemical Science, 2014, 5, 1082-1090

87.       

Lu,Weigang; Wei,Zhangwen; Yuan,Daqiang; Tian,Jian; Fordham,Stephen; Zhou,Hong-Cai

Rational Design and Synthesis of Porous Polymer Networks: Toward High Surface Area

Chemistry Of Materials, 2014, 26, 4589-4597

88.       

Wang,Xi-Sen; Chrzanowski,Matthew; Yuan,Daqiang; Sweeting,Brandon S.; Ma,Shengqian

Covalent Heme Framework as a Highly Active Heterogeneous Biomimetic Oxidation Catalyst

Chemistry Of Materials, 2014, 26, 1639-1644

89.       

Lin,Rui; Shen,Lijuan; Ren,Zhuyun; Wu,Weiming; Tan,Yanxi; Fu,Hongru; Zhang,Jian; Wu,Ling

Enhanced photocatalytic hydrogen production activity via dual modification of MOF and reduced graphene oxide on CdS

Chemical Communications, 2014, 50, 8533-8535

90.       

Zhang, Xuan; Zhang, Zhongyue; Zhao, Hanhua; Mao, Jiang-Gao; Dunbar, Kim R.

A cadmium TCNQ-based semiconductor with versatile binding modes and non-integer redox states

Chemical Communications, 2014, 50, 1429-1431

91.       

Liang, Jinhua; Chen, Zhao; Xu, Liangjin; Wang, Jiang; Yin, Jun; Yu, Guang-Ao; Chen, Zhong-Ning; Liu, Sheng Hua

Aggregation-induced emission-active gold(I) complexes with multi-stimuli luminescence switching

Journal Of Materials Chemistry C, 2014, 2, 2243-2250

92.       

Li Jiaxin,Zou Mingzhong,Wen Weiwei,Zhao Yi,Lin Yingbin,Chen Luzhuo,Lai Heng,Guan Lunhui,Huang Zhigao

Spinel MFe2O4 (M = Co, Ni) nanoparticles coated on multi-walled carbon nanotubes as electrocatalysts for Li-O-2 batteries

Journal Of Materials Chemistry A, 2014, 2, 10257-10262

93.       

Wen,Hui-Min; Li,Bin; Yuan,Daqiang; Wang,Hailong; Yildirim,Taner; Zhou,Wei; Chen,Banglin

A porous metal-organic framework with an elongated anthracene derivative exhibiting a high working capacity for the storage of methane

Journal Of Materials Chemistry A, 2014, 2, 11516-11522

94.       

Xingxing Jiang,Sangen Zhao,Zheshuai Lin,Junhua Luo,Paul Bristowe,Xiangguo Guan,Chuangtian Chen

The role of dipole moment in determining the nonlinear optical behavior of materials: ab initio studies on quaternary molybdenum tellurite crystals

Journal Of Materials Chemistry C, 2014, 2, 530-537

95.       

Zou,Jian-Ping; Lei,Si-Liang; Yu,Jian; Luo,Sheng-Lian; Luo,Xu-Biao; Tang,Xing-Hua; Dai,Wei-Li; Sun,Jing; Guo,Guo-Cong; Au,Chak-Tong

Highly efficient and stable hydrogen evolution from water with CdS as photosensitizer-A noble-metal-free system

Applied Catalysis B-Environmental, 2014, 150, 466-471

96.       

Zou,Jian-Ping; Ma,Jun; Huang,Qiong; Luo,Sheng-Lian; Yu,Jian; Luo,Xu-Biao; Dai,Wei-Li; Sun,Jing; Guo,Guo-Cong; Au,Chak-Tong; Suib,Steven L.

Graphene oxide as structure-directing and morphology-controlling agent for the syntheses of heterostructured graphene-Bi2MoO6/Bi3.64Mo0.36O6.55 composites with high photocatalytic activity

Applied Catalysis B-Environmental, 2014, 156, 447-455

97.       

Usharani,Dandamudi; Lai,Wenzhen; Li,Chunsen; Chen,Hui; Danovich,David; Shaik,Sason

A tutorial for understanding chemical reactivity through the valence bond approach

Chemical Society Reviews, 2014, 43, 4968-4988

98.       

Wei,Li; Wei,Qi; Lin,Zhi-En; Meng,Qin; He,Huan; Yang,Bai-Feng; Yang,Guo-Yu

A 3D Aluminoborate Open Framework Interpenetrated by 2D Zinc-Amine Coordination-Polymer Networks in Its 11-Ring Channels

Angewandte Chemie-International Edition, 2014, 53, 7188-7191

99.       

Li, Yafeng; Chen, Caiyun; Sun, Xun; Dou, Jie; Wei, Mingdeng

Metal-Organic Frameworks at Interfaces in Dye-Sensitized Solar Cells

Chemsuschem, 2014, 7, 2469-2472

100.  

Li, Yafeng; Che, Zongzhou; Sun, Xun; Dou, Jie; Wei, Mingdeng

Metal-organic framework derived hierarchical ZnO parallelepipeds as an efficient scattering Layer in dye-sensitized solar cells

Chemical Communications, 2014, 50, 9769-9772

101.  

Sun, Xun; Dou, Jie; Xie, Fengyan; Li, Yafeng; Wei, Mingdeng

One-step preparation of mirror-like NiS nanosheets on ITO for the efficient counter electrode of dye-sensitized solar cells

Chemical Communications, 2014, 50, 9869-9871

102.  

Li, Jia; Guo, Ying; Fu, Hong-Ru; Zhang, Jian; Huang, Rong-Bin; Zheng, Lan-Sun; Tao, Jun

A spin-canted Ni-4(II)-based metal-organic framework with gas sorption properties and high adsorptive selectivity for light hydrocarbons

Chemical Communications, 2014, 50, 9161-9164

103.  

Jiang,Xuan-Feng; Hau,Franky Ka-Wah; Sun,Qing-Fu; Yu,Shu-Yan; Yam,Vivian Wing-Wah

From {Au-I center dot center dot center dot Au-I}-Coupled Cages to the Cage-Built 2-D {Au-I center dot center dot center dot Au-I} Arrays: Au-I center dot center dot center dot Au-I Bonding Interaction Driven Self-Assembly and Their Ag-I Sensing and Photo

Journal Of The American Chemical Society, 2014, 136, 10921-10929

104.  

Li, Guoqiang; Yi, Zhiguo; Wang, Hongtao; Jia, Caihong; Zhang, Weifeng

Factors impacted on anisotropic photocatalytic oxidization activity of ZnO: Surface band bending, surface free energy and surface conductance

Applied Catalysis B-Environmental, 2014, 158, 280-285

 


Fujian Institute of Research on the Structure of Matter, Chinese Academy of Sciences
Address: 155 Yangqiao Road West,Fuzhou,350002,P.R.China Tel: 0591-83714517 Fax: 0591-83714946 E-mail: fjirsm@fjirsm.ac.cn
Copyright @ 2000-2009 fjirsm. All rights reserved.