Papers
  Research Papers-2018
  Research Papers-2017
  Research Papers-2016
  Research Papers-2015
  Research Papers-2014
  Research Papers-2013
  Research Papers-2012
  Research Papers-2011
  Research Papers-2010
  Research Papers-2009
  Research Papers-2008
  Research Papers-2007
    Location: Home > Papers > Research Papers-2017

Research Papers-2017

No.

Authors

Title

Journal

1.           

Wei, Ye; Hu, Peng; Zhang, Min; Su, Weiping

Metal-Catalyzed Decarboxylative C-H Functionalization

Chemical Reviews, 2017, 117, 8864-8907

2.           

Huang,Yuan-Biao; Liang,Jun; Wang,Xu-Sheng; Cao,Rong

Multifunctional metal-organic framework catalysts: synergistic catalysis and tandem reactions

Chemical Society Reviews, 2017, 46, 126-157

3.           

Xu,Liang-Jin; Sun,Cheng-Zhe; Xiao,Hui; Wu,Yue; Chen,Zhong-Ning

Green-Light-Emitting Diodes based on Tetrabromide Manganese(II) Complex through Solution Process

Advanced Materials, 2017, 29, UNSP1605739-

4.           

Wen,Yuehong; Sheng,Tianlu; Zhu,Xiaoquan; Zhuo,Chao; Su,Shaodong; Li,Haoran; Hu,Shengmin; Zhu,Qi-Long; Wu,Xintao

Introduction of Red-Green-Blue Fluorescent Dyes into a Metal-Organic Framework for Tunable White Light Emission

Advanced Materials, 2017, 29, 1700778-

5.           

You-Gui Huang,Shu-Qi Wu,Wei-Hua Deng,Gang Xu,Fa-Lu Hu,Jonathan P. Hill,Wei Wei,Sheng-Qun Su,Lok Kumar Shrestha,Osamu Sato,* Ming-Yan Wu,* Mao-Chun Hong,and Katsuhiko Ariga

Selective CO2 Capture and High Proton Conductivity of a Functional Star-of-David Catenane Metal–Organic Framework

Advanced Materials, 2017, ,1703301-

6.           

Jiang,Zhiqiang; Liu,Jinxiu; Gao,Meiyan; Fan,Xi; Zhang,Lei; Zhang,Jian

Assembling Polyoxo-Titanium Clusters and CdS Nanoparticles to a Porous Matrix for Efficient and Tunable H-2-Evolution Activities with Visible Light

Advanced Materials, 2017, 29, UNSP1603369-

7.           

Xiao,Zhubing; Yang,Zhi; Zhang,Linjie; Pan,Hui; Wang,Ruihu

Sandwich-Type NbS2@S@I-Doped Graphene for High-Sulfur-Loaded, Ultrahigh-Rate, and Long-Life Lithium Sulfur Batteries

Acs Nano, 2017, 11, 8488-8498

8.           

Qi,Xing-Hui; Du,Ke-Zhao; Feng,Mei-Ling; Gao,Yu-Jie; Huang,Xiao-Ying; Kanatzidis,Mercouri G.

Layered A(2)Sn(3)S(7)center dot 1.25H(2)O (A = Organic Cation) as Efficient Ion Exchanger for Rare Earth Element Recovery

Journal of the American Chemical Society, 2017, 139, 4314-4317

9.           

Zou,Shenghan; Liu,Yongsheng; Li,Jianhai; Liu,Caiping; Feng,Rui; Jiang,Feilong; Li,Yongxiang; Song,Jizhong; Zeng,Haibo; Hong,Maochun; Chen,Xueyuan

Stabilizing Cesium Lead Halide Perovskite Lattice through Mn(II) Substitution for Air-Stable Light-Emitting Diodes

Journal of the American Chemical Society, 2017, 139, 11443-11450

10.        

Wu,Guodong; Huang,Jiahong; Zang,Ying; He,Jun; Xu,Gang

Porous Field-Effect Transistors Based on a Semiconductive Metal-Organic Framework

Journal of the American Chemical Society, 2017, 139, 1360-1363

11.        

Sun,Zhihua; Li,Jian; Ji,Chengmin; Sun,Junliang; Hong,Maochun; Luo,Junhua

Unusual Long-Range Ordering Incommensurate Structural Modulations in an Organic Molecular Ferroelectric

Journal of the American Chemical Society, 2017, 139, 15900-15906

12.        

Li,Xiao-Zhen; Zhou,Li-Peng; Yang,Liang-Liang; Yuan,Da-Qiang; Lin,Chen-Sheng; Sun,Qing-Fu

Evolution of Luminescent Supramolecular Lanthanide M2nL3n Complexes from Helicates and Tetrahedra to Cubes

Journal of the American Chemical Society, 2017, 139, 8237-8244

13.        

Jiandong Pang,Shuai Yuan,Junsheng Qin,Caiping Liu,Christina Lollar,Mingyan Wu,Daqiang Yuan,Hong-Cai Zhou and Maochun Hong,#8224;

Control the Structure of Zr-Tetracarboxylate Frameworks through Steric Tuning

Journal of the American Chemical Society, 2017, ,16939-16945

14.        

Tang, Yingying; Peng, Cheng; Guo, Wenbin; Wang, Jun-feng; Su, Gang; He, Zhangzhen

Octa-Kagome Lattice Compounds Showing Quantum Critical Behaviors: Spin Gap Ground State versus Antiferromagnetic Ordering

Journal of the American Chemical Society, 2017, 139, 14057-14060

15.        

Liu,Cui-Lian; Zhang,Rui-Ling; Lin,Chen-Sheng; Zhou,Li-Peng; Cai,Li-Xuan; Kong,Jin-Tao; Yang,Song-Qiu; Han,Ke-Li; Sun,Qing-Fu

Intraligand Charge Transfer Sensitization on Self-Assembled Europium Tetrahedral Cage Leads to Dual-Selective Luminescent Sensing toward Anion and Cation

Journal of the American Chemical Society, 2017, 139, 12474-12479

16.        

Qian,Bo; Chen,Shaowei; Wang,Ting; Zhang,Xinhao; Bao,Hongli

Iron-Catalyzed Carboamination of Olefins: Synthesis of Amines and Disubstituted beta-Amino Acids

Journal of the American Chemical Society, 2017, 139, 13076-13082

17.        

Yan-Ping He,Lv-Bing Yuan,Guang-Hui Chen,Qi-Pu Lin,Fei Wang,Lei Zhang,* and Jian Zhang*

Water-Soluble and Ultrastable Ti4L6 Tetrahedron with Coordination Assembly Function

Journal of the American Chemical Society, 2017, 139, 16845-16851

18.        

Ma,Yunlong; Chen,Shan-Ci; Wang,Zaiyu; Ma,Wei; Wang,Jinyun; Yin,Zhigang; Tang,Changquan; Cai,Dongdong; Zheng,Qingdong

Indacenodithiophene-based wide bandgap copolymers for high performance single-junction and tandem polymer solar cells

Nano Energy, 2017, 33, 313-324

19.        

Ganesan Anandhababu§,Yiyin Huang§,Dickson D. Babu,Maoxiang Wu,and Yaobing Wang*

Oriented Growth of ZIF-67 to Derive 2D Porous CoPO Nanosheets for Electrochemical/Photovoltage-Driven Overall Water Splitting

Advanced Functional Materials, 2017, ,1-6

20.        

Lin, Jin; Li, Zhi; Kan, Jian; Huang, Shijun; Su, Weiping; Li, Yadong

Photo-driven redox-neutral decarboxylative carbon-hydrogen trifluoromethylation of (hetero)arenes with trifluoroacetic acid

Nature Communications, 2017, 8, 14353-

21.        

Zhong,Hong; Fu,Zhihua; Taylor,Jared M.; Xu,Gang; Wang,Ruihu

Inorganic Acid-Impregnated Covalent Organic Gels as High-Performance Proton-Conductive Materials at Subzero Temperatures

Advanced Functional Materials, 2017, 27, 1701465-

22.        

Ye,Lingting; Zhang,Minyi; Huang,Ping; Guo,Guocong; Hong,Maochun; Li,Chunsen; Irvine,John T. S.; Xie,Kui

Enhancing CO2 electrolysis through synergistic control of non-stoichiometry and doping to tune cathode surface structures

Nature Communications, 2017, 8, 14785-

23.        

Ye, Lin; Chai, Guoliang; Wen, Zhenhai

Zn-MOF-74 Derived N-Doped Mesoporous Carbon as pH-Universal Electrocatalyst for Oxygen Reduction Reaction

Advanced Functional Materials, 2017, 27, 1606190-

24.        

Wen-Hua Li,Kui Ding,Han-Rui Tian,Ming-Shui Yao,Bhaskar Nath,Wei-Hua Deng,Yaobing Wang,Gang Xu

Conductive Metal–Organic Framework Nanowire Array Electrodes for High-Performance Solid-State Supercapacitors

Advanced Functional Materials, 2017, 27, 1702067-

25.        

Liang,Linfeng; Liu,Caiping; Jiang,Feilong; Chen,Qihui; Zhang,Linjie; Xue,Hui; Jiang,Hai-Long; Qian,Jinjie; Yuan,Daqiang; Hong,Maochun

Carbon dioxide capture and conversion by an acid-base resistant metal-organic framework

Nature Communications, 2017, 8, 1233-

26.        

Zhang,Ting; Zhou,Li-Peng; Guo,Xiao-Qing; Cai,Li-Xuan; Sun,Qing-Fu

Adaptive self-assembly and induced-fit transformations of anion-binding metal-organic macrocycles

Nature Communications, 2017, 8, 15898-

27.        

Cheng,Xiyue; Gordon,Elijah E.; Whangbo,MH; Deng,Shuiquan

Superconductivity Induced by Oxygen Doping in Y2O2Bi

Angewandte Chemie-International Edition, 2017, 56, 10123-10126

28.        

Li, Lina; Sun, Zhihua; Wang, Peng; Hu, Weida; Wang, Sasa; Ji, Chengmin; Hong, Maochun; Luo, Junhua

Tailored Engineering of an Unusual (C4H9NH3)(2)(CH3NH3)(2)Pb3Br10 Two-Dimensional Multilayered Perovskite Ferroelectric for a High-Performance Photodetector

Angewandte Chemie-International Edition, 2017, 56, 12150-12154

29.        

Fei-Fei Mao,Chun-Li Hu,Xiang Xu,Dong Yan,Bing-Ping Yang,and Jiang-Gao Mao*

Bi(IO3)F2: The First Metal Iodate Fluoride with a Very Strong Second Harmonic Generation Effect

Angewandte Chemie-International Edition, 2017, 56, 2151-2155

30.        

Hu,Falu; Liu,Caiping; Wu,Mingyan; Pang,Jiandong; Jiang,Feilong; Yuan,Daqiang; Hong,Maochun

An Ultrastable and Easily Regenerated Hydrogen-Bonded Organic Molecular Framework with Permanent Porosity

Angewandte Chemie-International Edition, 2017, 56, 2101-2104

31.        

Zhi-Gang Gu,De-Jing Li,Chan Zheng,Yao Kang,Christof Woell,and Jian Zhang

MOF-Templated Synthesis of Ultrasmall Photoluminescent Carbon- Nanodot Arrays for Optical Applications

Angewandte Chemie-International Edition, 2017, 56, 1-7

32.        

Ming-Shui Yao,Xiao-Jing Lv,Zhi-Hua Fu,Wen-Hua Li,Wei-Hua Deng,Guo-Dong Wu,Gang Xu

Layer-by-Layer Assembled Conductive Metal–Organic Framework Nanofilms for Room Temperature Chemiresistive Sensing

Angewandte Chemie-International Edition, 2017, 56, 16510-16514

33.        

Chen,Cheng; Sun,Jian-Ke; Zhang,Ya-Jun; Yang,Xiao-Dong; Zhang,Jie

Flexible Viologen-Based Porous Framework Showing X-ray Induced Photochromism with Single-Crystal-to-Single-Crystal Transformation

Angewandte Chemie-International Edition, 2017, 56, 14458-14462

34.        

Jiandong Pang +,Shuai Yuan +,Dongying Du,Christina Lollar,Liangliang Zhang,Mingyan Wu,* Daqiang Yuan,Hong-Cai Zhou,* and Maochun Hong

Flexible Zirconium MOFs as Bromine-Nanocontainers for Bromination Reactions under Ambient Conditions

Angewandte Chemie-International Edition, 2017, ,14622-14626

35.        

Sangen Zhao,Yi Yang,Yaoguo Shen,Bingqing Zhao,Lina Li,Chengmin Ji,Zhenyue Wu,Daqiang Yuan,Zheshuai Lin,* Maochun Hong,and Junhua Luo,*

Cooperation of Three Chromophores Generates the Water-Resistant Nitrate Nonlinear Optical Material Bi3TeO6OH(NO3)2

Angewandte Chemie-International Edition, 2017, 56, 540-544

36.        

Sun,Cai; Wang,Ming-Sheng; Li,Pei-Xin; Guo,Guo-Cong

Conductance Switch of a Bromoplumbate Bistable Semiconductor by Electron-Transfer Thermochromism

Angewandte Chemie-International Edition, 2017, 56, 554-558

37.        

Ma, Xiao; Lin, Chen-Sheng; Zhu, Xiao-Quan; Hu, Sheng-Min; Sheng, Tian-Lu; Wu, Xin-Tao

An Unusually Delocalized Mixed-Valence State of a Cyanidometal-Bridged Compound Induced by Thermal Electron Transfer

Angewandte Chemie-International Edition, 2017, 56, 1605-1609

38.        

Pingwei Cai,Junheng Huang,Junxiang Chen,Zhen-hai Wen*

Oxygen-Containing Amorphous Cobalt Sulfide Porous Nanocubes as High-Activity Electrocatalysts for the Oxygen Evolution Reaction in an Alkaline/Neutral Medium

Angewandte Chemie-International Edition, 2017, 56, 4858-4861

39.        

Xiu-Lin Chen,Ji-Hui Jia,Rongmin Yu,Jian-Zhen Liao,Ming-Xue Yang,Can-Zhong Lu*

Combining charge transfer pathways to achieve unique thermally activated delayed fluorescence emitters for high-performance solution-processed, non-doped blue OLEDs

Angewandte Chemie-International Edition, 2017, 56, 15006-15009

40.        

Jian,Wujun; Ge,Liang; Jiao,Yihang; Qian,Bo; Bao,Hongli

Iron-Catalyzed Decarboxylative Alkyl Etherification of Vinylarenes with Aliphatic Acids as the Alkyl Source

Angewandte Chemie-International Edition, 2017, 56, 3650-3654

41.        

Qian Cai,Wenting Hong,Chuanyong Jian,Jing Li,and Wei Liu

Impact of Silicon Resistivity on the Performance of Silicon Photoanode for Efficient Water Oxidation Reaction

Acs Catalysis, 2017, 7, 3277-3283

42.        

Xiaoyang Pan,Xiang Gao,Xuxing Chen,Ho Nyung Lee,Yun Liu,Ray L Withers,Zhiguo Yi*

Design Synthesis of Nitrogen-Doped TiO2@Carbon Nanosheets toward Selective Nitroaromatics Reduction under Mild Conditions

Acs Catalysis, 2017, 7, 6991-6998

43.        

Liao, Yun; Lu, Qianqian; Chen, Gui; Yu, Yinghua; Li, Chunsen; Huang, Xueliang

Rhodium-Catalyzed Azide-Alkyne Cycloaddition of Internal Ynamides: Regioselective Assembly of 5-Amino-Triazoles under Mild Conditions

Acs Catalysis, 2017, 7, 7529-7534

44.        

Lv,Xiangying; Lu,Gang; Wang,Zhi-Qiao; Xu,Zhong-Ning; Guo,Guo-Cong

Computational Evidence for Lewis Base-Promoted CO2 Hydrogenation to Formic Acid on Gold Surfaces

Acs Catalysis, 2017, 7, 4519-4526

45.        

Chai, Guo-Liang; Boero, Mauro; Hou, Zhufeng; Terakura, Kiyoyuki; Cheng, Wendan

Indirect Four-Electron Oxygen Reduction Reaction on Carbon Materials Catalysts in Acidic Solutions

Acs Catalysis, 2017, 7, 7908-7916

46.        

Qiang Zhang,TianMin Wu,Chen Chen,Shaul Mukameld,Wei Zhuang

Molecular mechanism of water reorientational slowing down in concentrated ionic solutions

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2017, 114, 10023-10028

47.        

Li,Rong; Wang,Shuai-Hua; Chen,Xu-Xing; Lu,Jian; Fu,Zhi-Hua; Li,Yan; Xu,Gang; Zheng,Fa-Kun; Guo,Guo-Cong

Highly Anisotropic and Water Molecule-Dependent Proton Conductivity in a 2D Homochiral Copper(II) Metal-Organic Framework

Chemistry of Materials, 2017, 29, 2321-2331

48.        

Li,Shu-Fang; Jiang,Xiao-Ming; Liu,Bin-Wen; Yan,Dong; Lin,Chen-Sheng; Zeng,Hui-Yi; Guo,Guo-Cong

Superpolyhedron-Built Second Harmonic Generation Materials Exhibit Large Mid-Infrared Conversion Efficiencies and High Laser Induced Damage Thresholds

Chemistry of Materials, 2017, 29, 1796-1804

49.        

Yunlong Ma; Meiqi Zhang; Yabing Tang; Wei Ma; Qingdong Zheng

Angular-Shaped Dithienonaphthalene-Based Nonfullerene Acceptor for High-Performance Polymer Solar Cells with Large Open-Circuit Voltages and Minimal Energy Losses

Chemistry of Materials, 2017, 29, 9775-9785

50.        

Yu,Muxin; Chen,Lian; Jiang,Feilong; Zhou,Kang; Liu,Caiping; Sun,Cai; Li,Xingjun; Yang,Yan; Hong,Maochun

Cation-Induced Strategy toward an Hourglass-Shaped Cu6I7- Cluster and Its Color-Tunable Luminescence

Chemistry of Materials, 2017, 29, 8093-8099

51.        

Ji, Chengmin; Wang, Sasa; Liu, Sijie; Sun, Zhihua; Zhang, Jing; Li, Lina; Luo, Junhua

Exceptional Three-Level Switching Behaviors of Quadratic Nonlinear Optical Properties in a Tristable Molecule-Based Dielectric

Chemistry of Materials, 2017, 29, 3251-3256

52.        

Yan-Yan Li,Peng-Fei Liu,and Li-Ming Wu

Ba6Zn7Ga2S16: A Wide Band Gap Sulfide with Phase-Matchable Infrared NLO Properties

Chemistry of Materials, 2017, 29, 5259-5266

53.        

Liu,Bin-Wen; Zhang,Min-Yi; Jiang,Xiao-Ming; Li,Shu-Fang; Zeng,Hui-Yi; Wang,Guo-Qiang; Fan,Yu-Hang; Su,Yong-Fei; Li,Chunsen; Guo,Guo-Cong; Huang,Jin-Shun

Large Second-Harmonic Generation Responses Achieved by the Dimeric [Ge2Se4(mu-Se-2)](4-) Functional Motif in Polar Polyselenides A(4)Ge(4)Se(12) (A = Rb, Cs)

Chemistry of Materials, 2017, 29, 9200-9207

54.        

Jian-Gang Xu,Cai Sun,Ming-Jian Zhang,Bin-Wen Liu,Xiao-Zhen Li,Jian Lu,Shuai-Hua Wang,Fa-Kun Zheng* and Guo-Cong Guo*.

Coordination Polymerization of Metal Azides and Powerful Nitrogen-Rich Ligand toward Primary Explosives with Excellent Energetic Performances

Chemistry of Materials, 2017, 29, 9725-9733

55.        

Ma,Yunlong; Zhang,Meiqi; Yan,Yu; Xin,Jingming; Wang,Tao; Ma,Wei; Tang,Changquan; Zheng,Qingdong

Ladder-Type Dithienonaphthalene-Based Small-Molecule Acceptors for Efficient Nonfullerene Organic Solar Cells

Chemistry of Materials, 2017, 29, 7942-7952

56.        

Fang,Wei-Hui; Wang,Jian-Fang; Zhang,Lei; Zhang,Jian

Titanium-Oxo Cluster Based Precise Assembly for Multidimensional Materials

Chemistry of Materials, 2017, 29, 2681-2684

57.        

Y. Song,M. Luo,C. Lin,N. Ye*

Structural Modulation of Nitrate Group with Cations to Affect SHG Responses in RE(OH)2NO3 (RE = La, Y, and Gd) New Polar Materials with Large NLO Effect after Adjusting pH Values of Reaction Systems

Chemistry of Materials, 2017, 29, 896-903

58.        

Ji, Chengmin; Sun, Zhihua; Zeb, Aurang; Liu, Sijie; Zhang, Jing; Hong, Maochun; Luo, Junhua

Bandgap Narrowing of Lead-Free Perovskite-Type Hybrids for Visible-Light-Absorbing Ferroelectric Semiconductors

Journal of Physical Chemistry Letters, 2017, 8, 2012-2018

59.        

Liang,Lusheng; Gao,Peng

Lead-Free Hybrid Perovskite Absorbers for Viable Application: Can We Eat the Cake and Have It too?

Advanced Science, 2017, ,1700331-

60.        

Shi, Peng-Chao; Yi, Jun-Dong; Liu, Tao-Tao; Li, Lan; Zhang, Lin-Jie; Sun, Chuan-Fu; Wang, Yao-Bing; Huang, Yuan-Biao; Cao, Rong

Hierarchically porous nitrogen-doped carbon nanotubes derived from core-shell ZnO@zeolitic imidazolate framework nanorods for highly efficient oxygen reduction reactions

Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 12322-12329

61.        

Yin,Zhigang; Wei,Jiajun; Chen,Shan-Ci; Cai,Dongdong; Ma,Yunlong; Wang,Meng; Zheng,Qingdong

Long lifetime stable and efficient semitransparent organic solar cells using a ZnMgO-modified cathode combined with a thin MoO3/Ag anode

Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 3888-3899

62.        

Wang,Meng; Cai,Dongdong; Xin,Jingming; Ma,Wei; Tu,Qisheng; Zheng,Qingdong

A ternary conjugated D-A copolymer yields over 9.0% efficiency in organic solar cells

Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 12015-12021

63.        

Bhuvaneswari,Nagarajan; Annamalai,K. P.; Dai,Feng-Rong; Chen,Zhong-Ning

Pyridinium functionalized coordination containers as highly efficient electrocatalysts for sustainable oxygen evolution

Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 23559-23565

64.        

Li,Qiaohong; Ma,Zuju; Sa,Rongjian; Adidharma,Hertanto; Gasem,Khaled A. M.; Russell,Armistead G.; Fan,Maohong; Wu,Kechen

Computation-predicted, stable, and inexpensive single-atom nanocatalyst Pt@Mo2C - an important advanced material for H-2 production

Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 14658-14672

65.        

Tan,Yan-Xi; Si,Yanan; Wang,Wenjing; Yuan,Daqiang

Tetrahedral crosslinking of dia-type nets into a zeolitic GIS-type framework for optimizing stability and gas sorption

Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 23276-23282

66.        

Ma,Yunlong; Kang,Zhenjing; Zheng,Qingdong

Recent advances in wide bandgap semiconducting polymers for polymer solar cells

Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 1860-1872

67.        

Wang,Wenjing; Zhouab,Mi; Yuan,Daqiang

Carbon dioxide capture in amorphous porous organic polymers

Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 1334-1347

68.        

Hu, Xiang; Chen, Junxiang; Zeng, Guang; Jia, Jingchun; Cai, Pingwei; Chai, Guoliang; Wen, Zhenhai

Robust 3D macroporous structures with SnS nanoparticles decorating nitrogen-doped carbon nanosheet networks for high performance sodium-ion batteries

Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 23460-23470

69.        

Wei Zhang,Xiaoyang Pan; Peiqing Long,Xitao Liu,Xia Long,Ying Yu,Zhiguo Yi*

Platinum nanoparticles supported on defective tungsten bronze-type KSr2Nb5O15 as a novel photocatalyst for efficient ethylene oxidation

Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 18998-19006

70.        

Xiang Hu,Guang Zeng,Junxiang Chen,Canzhong Lu*,Zhenhai Wen*

3D graphene network encapsulating SnO2 hollow spheres as a high-performance anode material for lithium-ion batteries

Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 4535-4542

71.        

Fu, Ruibiao; Hu, Shengmin; Wu, Xintao

Rapid and sensitive detection of nitroaromatic explosives by using new 3D lanthanide phosphonates

Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 1952-1956

72.        

huang,yiyin,liu,qin,Lv,Jiangquan,Babu,Dickson D.,Wang,Wenjing,Wu,Maoxiang,Yuan,Daqiang and Wang,Yaobing

Co-intercalation of Multiple Active Units in Graphene by Pyrolysis of Hydrogen-bonded Precursors for Zinc–air Batteries and Water Splitting

Journal of Materials Chemistry A, 2017, 2, 20882-20891

73.        

Li,De-Jing; Gu,Zhi-Gang; Zhang,Wenhua; Kang,Yao; Zhang,Jian

Epitaxial encapsulation of homodispersed CeO2 in a cobalt-porphyrin network derived thin film for the highly efficient oxygen evolution reaction

Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 20126-20130

74.        

Wang,Guan-E; Yao,Ming-Shui; Cai,Min-Lan; Xiu,Jing-Wei; Li,Yan-Zhou; Xu,Gang; Guo,Guo-Cong

Constructing semiconductive crystalline microporous materials by Coulomb interactions

Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 18409-18413

75.        

K.P.Annamalai,L. Liu,Y. Tao

Highly Exposed Nickel Cobalt Sulfide-rGO Nanoporous Structures: An Advanced Energy Storage Electrode Material

Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 9991-9997

76.        

Liang, Jun; Chen, Rui-Ping; Wang, Xiu-Yun; Liu, Tao-Tao; Wang, Xu-Sheng; Huang, Yuan-Biao; Cao, Rong

Postsynthetic ionization of an imidazole-containing metal-organic framework for the cycloaddition of carbon dioxide and epoxides

Chemical Science, 2017, 8, 1570-1575

77.        

Zhu Zhuo,Yongsheng Liu,* Dajiu Liu,Renfu Li,Ping Huang,Feilong Jiang,Xueyuan Chen,* and Maochun Hong*

Manipulating Energy Transfer in Lanthanide-Doped Single Nanoparticle for Highly Enhanced Upconverting Luminescence

Chemical Science, 2017, 8, 5050-5056

78.        

Zhu, Nengbo; Zhao, Jianguo; Bao, Hongli

Iron catalyzed methylation and ethylation of vinyl arenes

Chemical Science, 2017, ,0-0

79.        

Zhang, Qiang; Chen, Hailong; Wu, Tianmin; Jin, Tan; Pan, Zhijun; Zheng, Junrong; Gao, Yiqin; Zhuang, Wei

The opposite effects of sodium and potassium cations on water dynamics

Chemical Science, 2017, ,1-2

80.        

Xing,Xiu-Shuang; Sa,Rong-Jian; Li,Pei-Xin; Zhang,Ning-Ning; Zhou,Zhong-Yuan; Liu,Bin-Wen; Liu,Jie; Wang,Ming-Sheng; Guo,Guo-Cong

Second-order nonlinear optical switching with a record-high contrast for a photochromic and thermochromic bistable crystal

Chemical Science, 2017, 8, 7751-7757

81.        

Li,De-Jing; Gu,Zhi-Gang; Vohra,Ismail; Kang,Yao; Zhu,Yong-Sheng; Zhang,Jian

Epitaxial Growth of Oriented Metalloporphyrin Network Thin Film for Improved Selectivity of Volatile Organic Compounds

Small, 2017, 13, UNSP1604035-

82.        

Hang Lin,Tao Hu,Qingming Huang,Yao Cheng,Bo Wang,Ju Xu,Jiaomei Wang,Yuansheng Wang*

Non-Rare-Earth K2XF7:Mn4+ (X = Ta, Nb): A Highly-Efficient Narrow-Band Red Phosphor Enabling the Application in Wide-Color-Gamut LCD

Laser & Photonics Reviews, 2017, 11, 1700148-

83.        

Yuzhen Gao; Gang Li

Palladium-Catalyzed meta- and para-C–H Bond Functionalizations Assisted by a Directing Group

Aldrichimica Acta, 2017, 0, 61-73

84.        

Wei,Jiajun; Yin,Zhigang; Chen,Shan-Ci; Zheng,Qingdong

Low-Temperature Solution-Processed Zinc Tin Oxide Film as a Cathode Interlayer for Organic Solar Cells

Acs Applied Materials & Interfaces, 2017, 9, 6186-6193

85.        

Sichang Guo,Xiang Hu,Yang Hou*,Zhen-hai Wen*

Tunable Synthesis of Yolk-shell Porous-silicon@ Carbon for Optimizing Si/C-based Anode of Lithium-Ion Batteries

Acs Applied Materials & Interfaces, 2017, 9, 42084-42092

86.        

Kang,Zhenjing; Chen,Shan-Ci; Ma,Yunlong; Wang,Jianbin; Zheng,Qingdong

Push-Pull Type Non-Fullerene Acceptors for Polymer Solar Cells: Effect of the Donor Core

Acs Applied Materials & Interfaces, 2017, 9, 24771-24777

87.        

Ye,Lingting; Pan,Changchang; Zhang,Minyi; Li,Chunsen; Chen,Fanglin; Gan,Lizhen; Xie,Kui

Highly Efficient CO2 Electrolysis on Cathodes with Exsolved Alkaline Earth Oxide Nanostructures

Acs Applied Materials & Interfaces, 2017, 9, 25350-25357

88.        

Gu,Zhi-Gang; Chen,Shan-Ci; Fu,Wen-Qiang; Zheng,Qingdong; Zhang,Jian

Epitaxial Growth of MOF Thin Film for Modifying the Dielectric Layer in Organic Field-Effect Transistors

Acs Applied Materials & Interfaces, 2017, 9, 7259-7264

89.        

Babu,D. D. Huang,Y. Anandhababu,G. Ghausi,M. A. Wang,Y.

Mixed-Metal-Organic Framework Self-Template Synthesis of Porous Hybrid Oxyphosphides for Efficient Oxygen Evolution Reaction

Acs Applied Materials & Interfaces, 2017, ,1-6

90.        

Xiangzhen Zheng,Tao Huang,Ying Pan,Wenguo Wang,Guihuang Fang,Kaining Ding,Maoxiang Wu*

enhancing the high-voltage cycling performance of LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2/graphite batteries using Alkyl 3,3,3-trifluoropropanoate as an electrolyte additive

Acs Applied Materials & Interfaces, 2017, 9, 18758-18765

91.        

Mei-Hua Huang,Jian-shuo Zhang,Chu-Xin Wu,Lun-Hui Guan*

Pt Nanoparticles Densely Coated on SnO2Covered Multiwalled Carbon Nanotubes with Excellent Electrocatalytic Activity and Stability for Methanol Oxidation

Acs Applied Materials & Interfaces, 2017, 9, 26921-26927

92.        

Xiao,Zhubing; Yang,Zhi; Zhou,Liujiang; Zhang,Linjie; Wang,Ruihu

Highly Conductive Porous Transition Metal Dichalcogenides via Water Steam Etching for High-Performance Lithium-Sulfur Batteries

Acs Applied Materials & Interfaces, 2017, 9, 18845-18855

93.        

Liu,Peng-Fei; Zhou,Liujiang; Frauenheim,Thomas; Wu,Li-Ming

Two-dimensional hydrogenated molybdenum and tungsten dinitrides MN2H2 (M = Mo, W) as novel quantum spin hall insulators with high stability

Nanoscale, 2017, 9, 1007-1013

94.        

Xiangshui Cui,Yao Cheng*,Hang Lin,Feng Huang,Qingping Wu,Yuansheng Wang*

Size-dependent Abnormal Thermo-enhanced Luminescence of Ytterbium-doped Nanoparticles

Nanoscale, 2017, 9, 13794-13799

95.        

Zhihao Zhou,Wei Zheng*,Jintao Kong,Yan Liu,Ping Huang,Shanyong Zhou,Zhuo Chen,Jianlin Shi,and Xueyuan Chen*

Rechargeable and LED-activated ZnGa2O4:Cr3+ near-infrared persistent luminescence nanoprobes for background-free biodetection

Nanoscale, 2017, 9, 6846-6853

96.        

Zou,Qilin; Huang,Ping; Zheng,Wei; You,Wenwu; Li,Renfu; Tu,Datao; Xu,Jin; Chen,Xueyuan

Cooperative and non-cooperative sensitization upconversion in lanthanide-doped LiYbF4 nanoparticles

Nanoscale, 2017, 9, 6521-6528

97.        

Guang Zeng,Xiang Hu,Baolong Zhou,Junxiang Chen,Changsheng Cao,Zhen-hai Wen*

Engineering graphene with red phosphorus quantum dots for superior hybrid anodes of sodium-ion batteries

Nanoscale, 2017, 9, 14722-14729

98.        

Vohra,M. Ismail; Li,De-Jing; Gu,Zhi-Gang; Zhang,Jian

Insight into the epitaxial encapsulation of Pd catalysts in an oriented metalloporphyrin network thin film for tandem catalysis

Nanoscale, 2017, 9, 7734-7738

99.        

Jingchun Jia,Xiang Hu,Zhenhai Wen

Robust 3D network architectures of MnO nanoparticles bridged by ultrathin graphitic carbon for high-performance lithium-ion battery anodes

Nano Research, 2017, ,1-11

100.     

Shen, Min; Huang, Yuanbiao; Wu, Dongshuang; Lu, Jian; Cao, Minna; Liu, Meimei; Yang, Yinglong; Li, Hongfang; Guo, Binbin; Cao, Rong

Facile ultrafine copper seed-mediated approach for fabricating quasi-two-dimensional palladium-copper bimetallic trigonal hierarchical nanoframes

Nano Research, 2017, 10, 2810-2822

101.     

Liuyi Li,Lu Li,Caiyan Cui,Hongjun Fan and Ruihu Wang

Hierarchical Hollow Covalent Organic Framework-derived Heteroatom-doped Carbon Spheres for Metal-free Catalysis

Chemsuschem, 2017, ,4921-4926

102.     

Xiang-Dong Tian,Ying Lin,Jin-Chao Dong,Yue-Jiao Zhang,Si-Rong Wu,Si-Ying Liu,Yun Zhang,* Jian-Feng Li,* and Zhong-Qun Tian

Synthesis of Ag Nanorods with Highly Tunable Plasmonics toward Optimal Surface-Enhanced Raman Scattering Substrates Self-Assembled at Interfaces

Advanced Optical Materials, 2017, 5, 1700581-0

103.     

Lin, Zu-Jin; Lu, Jian; Li, Lan; Li, Hong-Fang; Cao, Rong

Defect porous organic frameworks (dPOFs) as a platform for chiral organocatalysis

Journal of Catalysis, 2017, 355, 131-138

104.     

Ye,Run-Ping; Lin,Ling; Yang,Jin-Xia; Sun,Ming-Ling; Li,Fei; Li,Bin; Yao,Yuan-Gen

A new low-cost and effective method for enhancing the catalytic performance of Cu–SiO2 catalysts for the synthesis of ethylene glycol via the vapor-phase hydrogenation of dimethyl oxalate by coating the catalysts with dextrin

Journal of Catalysis, 2017, 350, 122-132

105.     

Yang,Xue; Zhao,Hui; Feng,Jifei; Chen,Yanning; Gao,Shuiying; Cao,Rong

Visible-light-driven selective oxidation of alcohols using a dye-sensitized TiO2-polyoxometalate catalyst

Journal of Catalysis, 2017, 351, 59-66

106.     

Yang,Long; Li,Shangda; Cai,Lei; Ding,Yongzheng; Fu,Lei; Cai,Zhihua; Ji,Huafang; Li,Gang

Palladium-Catalyzed C-H Trifluoroethoxylation of N-Sulfonylbenzamides

Organic Letters, 2017, 19, 2746-2749

107.     

Shi-Wu Li,Jun Gong,and Qiang Kang

Chiral-at-Metal Rh(III) Complex-Catalyzed Decarboxylative Michael Addition of βKeto Acids with α,β-Unsaturated 2Acyl Imidazoles or Pyridine

Organic Letters, 2017, 19, 1350-1353

108.     

Huan Zhou,Wujun Jian,Bo Qian,Changqing Ye,Daliang Li,Jian Zhou,Hongli Bao

Copper-Catalyzed Ligand-Free Diazidation of Olefins with TMSN3 in CH3CN or in H2O

Organic Letters, 2017, 19, 6120-6123

109.     

Babu,Kaki Raveendra; Zhu,Nengbo; Bao,Hongli

Iron-Catalyzed C-H Alkylation of Heterocyclic C-H Bonds

Organic Letters, 2017, 19, 46-49

110.     

Fei Yu,Ting Wang,Huan Zhou,Yajun Li,Xinhao Zhang,and Hongli Bao

Iron(III)-Catalyzed Ortho-Preferred Radical Nucleophilic Alkylation of Electron-Deficient Arenes

Organic Letters, 2017, 19, 6538-6541

111.     

Perveen,Saima; Zhao,Zhifei; Zhang,Guoxiang; Liu,Jian; Anwar,Muhammad; Fang,Xinqiang

Enantioselective Synthesis of 1,2-Dihydronaphthalenes via Oxidative N-Heterocyclic Carbene Catalysis

Organic Letters, 2017, 19, 2470-2473

112.     

Zhu,Nengbo; Wang,Ting; Ge,Liang; Li,Yajun; Zhang,Xinhao; Bao,Hongli

gamma-Amino Butyric Acid (GABA) Synthesis Enabled by Copper-Catalyzed Carboamination of Alkenes

Organic Letters, 2017, 19, 4718-4721

113.     

Mei-Hua Huang,Jian-shuo Zhang,Chu-Xin Wu,Lun-Hui Guan*

Networks of connected Pt nanoparticles supported on carbon nanotubes as superior catalysts for methanol electrooxidation

Journal of Power Sources, 2017, 342, 273-278

114.     

T. Senthil,Zixiang Weng,Lixin Wu

Interlaminar microstructure and mechanical response of 3D robust glass fabric-polyester composites modified with carbon nanofibers

Carbon, 2017, 112, 17-26

115.     

Guoxiang Zhang,,#; Weici Xu,,#; Jian Liu,Deb Kumar Das,Shuang Yang,Saima Perveen,Hao Zhang,Xinglong Li and Xinqiang Fang,*

Enantioselective intermolecular all-carbon [4+2] annulation via N-heterocyclic Carbene organocatalysis

Chemical Communications, 2017, 53, 13336-13339

116.     

G. Peng,Y. Yang,Y. Tang,M. Luo,T. Yan,Y. Zhou,C. Lin,Z. Lin,N. Ye*

Collaborative enhancement from Pb2+ and F− in Pb2(NO3)2(H2O)F2 generates the largest second harmonic generation effect among nitrates

Chemical Communications, 2017, 53, 9398-9401

117.     

Cheng, Xing; Zhu, Lei; Lin, Meijun; Chen, Jianxin; Huang, Xueliang

Rapid access to cyclopentadiene derivatives through gold-catalyzed cycloisomerization of ynamides with cyclopropenes by preferential activation of alkenes over alkynes

Chemical Communications, 2017, 53, 3745-3748

118.     

Gu,Zhi-Gang; Fu,Wen-Qiang; Liu,Min; Zhang,Jian

Surface-mounted MOF templated fabrication of homochiral polymer thin film for enantioselective adsorption of drugs

Chemical Communications, 2017, 53, 1470-1473

119.     

Xiu,Jing-Wei; Wang,Guan-E; Yao,Ming-Shui; Yang,Chun-Chuen; Lin,Chia-Her; Xu,Gang

Electrical bistability in a metal-organic framework modulated by reversible crystalline-to-amorphous transformations

Chemical Communications, 2017, 53, 2479-2482

120.     

Liu,Cui-Lian; Zhou,Li-Peng; Tripathy,Debakanta; Sun,Qing-Fu

Self-assembly of stable luminescent lanthanide supramolecular M4L6 cages with sensing properties toward nitroaromatics

Chemical Communications, 2017, 53, 2459-2462

121.     

Liu, Sijie; Sun, Zhihua; Ji, Chengmin; Li, Lina; Zhao, Sangen; Luo, Junhua

Exceptional bi-step switching of quadratic nonlinear optical properties in a one-dimensional channel compound

Chemical Communications, 2017, 53, 7669-7672

122.     

Lin,Wenwen; Wang,Xian; Wang,Yonghao; Zhang,Jiye; Lin,Zhang; Zhang,Bintian; Huang,Feng

Retraction:Synthesis and facet-dependent photocatalytic activity of BiOBr single-crystalline nanosheets

Chemical Communications, 2017, 53, 4861-4861

123.     

Fang,Wei-Hui; Zhang,Lei; Zhang,Jian

Assembly of titanium-oxo cations with copper-halide anions to form supersalt-type cluster-based materials

Chemical Communications, 2017, 53, 3949-3951

124.     

Narayanam,Nagaraju; Fang,Wei-Hui; Chintakrinda,Kalpana; Zhang,Lei; Zhang,Jian

Deep eutectic-solvothermal synthesis of titanium-oxo clusters protected by pi-conjugated chromophores

Chemical Communications, 2017, 53, 8078-8080

125.     

Zhang,Ning-Ning; Sun,Cai; Jiang,Xiao-Ming; Xing,Xiu-Shuang; Yan,Yong; Cai,Li-Zhen; Wang,Ming-Sheng; Guo,Guo-Cong

Single-component small-molecule white light organic phosphors

Chemical Communications, 2017, 53, 9269-9272

126.     

Jian-Zhen Liao,Jian-Fei Chang,Lingyi Meng,Hai-Long Zhang,Sa-Sa Wang,Can-Zhong Lu*

Lone pair-π interaction-induced generation of photochromic coordination networks with photoswitchable conductance

Chemical Communications, 2017, 53, 9701-9704

127.     

Su,Kongzhao; Wu,Mingyan; Tan,Yanxi; Wang,Wenjing; Yuan,Daqiang; Hong,Maochun

A monomeric bowl-like pyrogallol[4]arene Ti-12 coordination complex

Chemical Communications, 2017, 53, 9598-9601

128.     

Lin,Shao-Xia; Sun,Gui-Jun; Kang,Qiang

A visible-light-activated rhodium complex in enantioselective conjugate addition of alpha-amino radicals with Michael acceptors

Chemical Communications, 2017, 53, 7665-7668

129.     

Lin,Hua; Chen,Hong; Zheng,Yu-Jun; Chen,Yu-Kun; Yu,Ju-Song; Wu,Li-Ming

Ba5Cu8In2S12: a quaternary semiconductor with a unique 3D copper-rich framework and ultralow thermal conductivity

Chemical Communications, 2017, 53, 2590-2593

130.     

Xu,Peng; Jia,Yuhua; Yang,Yongshuai; Chen,Jincan; Hu,Ping; Chen,Zhuo; Huang,Mingdong

Photodynamic Oncotherapy Mediated by Gonadotropin-Releasing Hormone Receptors

Journal of Medicinal Chemistry, 2017, 60, 8667-8672

131.     

Xu-ShengWang,Lan Li,Da-Qiang Yuan,Yuan-Biao Huang,Rong Cao

Fast, Highly Selective and Sensitive Anionic Metal-Organic Framework with Nitrogen-Rich Sites Fluorescent Chemosensor for Nitro Explosives Detection

Journal of Hazardous Materials, 2017, 344, 283-290

132.     

Chai, Guo-Liang; Qiu, Kaipei; Qiao, Mo; Titirici, Maria-Magdalena; Shang, Congxiao; Guo, Zhengxiao

Active sites engineering leads to exceptional ORR and OER bifunctionality in P,N Co-doped graphene frameworks

Energy & Environmental Science, 2017, 10, 1186-1195

133.     

Jie Wang,Qinqin Ma,Wei Zheng,Haoyang Liu,Changqing Yin,Fubing Wang,Xueyuan Chen,Quan Yuan*

One-Dimensional Luminous Nanorods Featuring Tunable Persistent Luminescence for Autofluorescence-Free Biosensing

Acs Nano, 2017, 11, 8185-8191

134.     

Guo,Sheng-Ping; Chi,Yang; Guo,Guo-Cong

Recent achievements on middle and far-infrared second-order nonlinear optical materials

Coordination Chemistry Reviews, 2017, 335, 44-57

135.     

Luocai Yi,Suqin Ci,Shenglian Luo,Ping Shao,Yang Hou,Zhen-hai Wen*

Scalable and low-cost synthesis of black amorphous Al-Ti-O nanostructure for high-efficient photothermal desalination

Nano Energy, 2017, 41, 600-608

136.     

Pan,Hui; Cheng,Zhibin; Xiao,Zhubing; Li,Xiaoju; Wang,Ruihu

The Fusion of Imidazolium-Based Ionic Polymer and Carbon Nanotubes: One Type of New Heteroatom-Doped Carbon Precursors for High-Performance Lithium-Sulfur Batteries

Advanced Functional Materials, 2017, 27, 1703936-

137.     

Fan,Cong Bin; Le Gong,Le; Huang,Ling; Luo,Feng; Krishna,Rajamani; Yi,Xian Feng; Zheng,An Min; Zhang,Le; Pu,Shou Zhi; Feng,Xue Feng; Luo,Ming Biao; Guo,Guo Cong

Significant Enhancement of C2H2/C2H4 Separation by a Photochromic Diarylethene Unit: A Temperature- and Light-Responsive Separation Switch

Angewandte Chemie-International Edition, 2017, 56, 7900-7906

138.     

Hua Lin,Ling Chen,Ju-Song Yu,Hong Chen and Li-Ming Wu

Infrared SHG Materials CsM3Se6 (M = Ga/Sn, In/Sn): Phase Matcha-bility Controlled by Dipole Moment of the Asymmetric Building Unit

Chemistry of Materials, 2017, 29, 499-503

139.     

Wei,Na; Zhang,Yue; Liu,Lin; Han,Zheng-Bo; Yuan,Da-Qiang

Pentanuclear Yb(III) cluster-based metal-organic frameworks as heterogeneous catalysts for CO2 conversion

Applied Catalysis B-Environmental, 2017, 219, 603-610

140.     

Lun, Hui-Jie; Chen, Qi; Li, Hai-Jiao; Bai, Yan-Long; Cui, Sa-Sa; Li, Hai-Yan; Wang, Shou-Bin; Li, Ya-Min

Synthesis, structure, and property of a two-dimensional layer coordination polymer on Ag(I)

INORGANIC AND NANO-METAL CHEMISTRY, 2017, 47, 801-805

141.     

Baolong Zhou,Liangzhen Liu,Pingwei Cai,Guang Zeng,Xiaoqiang Li,Zhen-hai Wen*,Long Chen*,

Ferrocene-based porous organic polymer derived high-performance electrocatalysts for oxygen reduction

Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 22163-22169

142.     

Huang,Jiahong; He,Yonghe; Yao,Ming-Shui; He,Jun; Xu,Gang; Zeller,Matthias; Xu,Zhengtao

A semiconducting gyroidal metal-sulfur framework for chemiresistive sensing

Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, UNSP16139-16143

143.     

Zhang, Lu-Yin; Yin, Shao-Yun; Pan, Mei; Liao, Wei-Ming; Zhang, Jian-Hua; Wang, Hai-Ping; Su, Cheng-Yong

Binuclear Ru-Ru and Ir-Ru complexes for deep red emission and photocatalytic water reduction

Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 9807-9814

144.     

Li, Ziyin; Zhang, Zhangjing; Ye, Yingxiang; Cai, Kaicong; Du, Fenfen; Zeng, Heng; Tao, Jin; Lin, Quanjie; Zheng, Ying; Xiang, Shengchang

Rationally tuning host-guest interactions to free hydroxide ions within intertrimerically cuprophilic metal-organic frameworks for high OH- conductivity

Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 7816-7824

145.     

Liangzhen Liu,Suqin Ci*,Linlin Bi,Jing-chun Jia,Zhen-hai Wen*

Three-dimensional nanoarchitectures of Co nanoparticles inlayed on N-doped macroporous carbon as bifunctional electrocatalysts for glucose fuel cells

Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 14763-14774

146.     

Kong, Shuang; Wu, Tianmin; Yuan, Min; Huang, Zhiwei; Meng, Qing-Long; Jiang, Qike; Zhuang, Wei; Jiang, Peng; Bao, Xinhe

Dramatically enhanced thermoelectric performance of MoS2 by introducing MoO2 nanoinclusions

Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 2004-2011

147.     

Ming-Hsien Chan,Yu-Ting Pan,I-Jung Lee,Chieh-Wei Chen,Yung-Chieh Chan,Michael Hsiao*,Feng Wang,Lingdong Sun,Xueyuan Chen,and Ru-Shi Liu*

Minimizing the Heat Effect of Photodynamic Therapy Based on Inorganic Nanocomposites Mediated by 808 nm Near-infrared Light

Small, 2017, 13, 1700038-1700050

148.     

Yao-Kun Xi,Meng-Meng Liu,Liang-Liang Wang,An Yan,Wen-Hui He,Mei Chen,Jian-Ming Lan,Jiao-Xing Xu,Lun-Hui Guan*,Jing-Hua Chen*

A visible and colorimetric aptasensor based on DNA-capped single-walled carbon nanotubes for detection of exosomes

Biosensors & Bioelectronics, 2017, 92, 8-15

149.     

Cao, Hai-Lei; Huang, Hai-Bo; Chen, Zhi; Karadeniz, Bahar; Lu, Jian; Cao, Rong

Ultrafine Silver Nanoparticles Supported on a Conjugated Microporous Polymer as High-Performance Nanocatalysts for Nitrophenol Reduction

Acs Applied Materials & Interfaces, 2017, 9, 5231-5236

150.     

Wang, Fei; Kusaka, Shinpei; Hijikata, Yuh; Hosono, Nobuhiko; Kitagawa, Susumu

Development of a Porous Coordination Polymer with a High Gas Capacity Using a Thiophene-Based Bent Tetracarboxylate Ligand

Acs Applied Materials & Interfaces, 2017, 9, 33455-33460

151.     

Zhou, Peng; Wang, Xiao; Guan, Wenhao; Zhang, Dan; Fang, Libin; Jiang, Yinzhu

SnS2 Nanowall Arrays toward High-Performance Sodium Storage

Acs Applied Materials & Interfaces, 2017, 9, 6979-6987

152.     

Baolong Zhou,Liangzhen Liu,Pingwei Cai,Guang Zeng,Xiaoqiang Li,Zhen-hai Wen*,Long Chen*

Bottom-Up Construction of Porous Organic Frameworks with Built-In TEMPO as a Cathode for Lithium–Sulfur Batteries

Chemsuschem, 2017, 10, 2955-2961

153.     

Hao Li,Suqin Ci,Mengtian Zhang,Junxiang Chen,Keyuan Lai,Zhenhai Wen

Facile Spray-Pyrolysis Synthesis of Yolk–Shell Earth- Abundant Elemental Nickel–Iron-Based Nanohybrid Electrocatalysts for Full Water Splitting

Chemsuschem, 2017, 10, 1-9

154.     

Hong Zhong,Yanqing Su,Xingwei Chen,Xiaoju Li and Ruihu Wang

Imidazolium- and Triazine-based Porous Organic Polymers for Heterogeneous Catalytic Conversion of CO2 into Cyclic Carbonates

Chemsuschem, 2017, ,4855-4863

155.     

Li,Kuan; Wan,Qian; Kang,Qiang

Chiral-at-Metal Rh(III) Complex Catalyzed Asymmetric Conjugate Addition of Unactivated Alkenes with alpha,beta-Unsaturated 2-Acyl Imidazoles

Organic Letters, 2017, 19, 3299-3302

156.     

Changli Zhu,Linxi Hou,Shisong Li,Lizhen Gan*,Kui Xie*

Efficient carbon dioxide electrolysis with metal nanoparticles loaded La0.75Sr0.25Cr0.5Mn0.5O3-δ cathodes

Journal of Power Sources, 2017, 363, 177-184

157.     

Liu, Jian-Jun; Guan, Ying-Fang; Li, Ling; Chen, Yong; Dai, Wen-Xin; Huang, Chang-Cang; Lin, Mei-Jin

Construction of a bicontinuous donor-acceptor hybrid material at the molecular level by inserting inorganic nanowires into porous MOFs

Chemical Communications, 2017, 53, 4481-4484

158.     

Mondal, Sujan; Kundu, Sudipta K.; Bhaumik, Asim

A facile approach for the synthesis of hydroxyl-rich microporous organic networks for efficient CO2 capture and H-2 storage

Chemical Communications, 2017, 53, 2752-2755

159.     

Wen Deng,Suqin Ci,Hao Li,Zhenhai Wen

One-step ultrasonic spray route for rapid preparation of hollow Fe3O4/C microspheres anode for lithium-ion batteries

Chemical Engineering Journal, 2017, 330, 995-1001

160.     

Xuxing Chen,Rong Li,Shuaihua Wang,LiZhen Cai,ZhiGuo Yi*,Xintang Huang*

Fabrication of In2O3-Ag-Ag3PO4 composites with Z-scheme configuration for photocatalytic ethylene degradation under visible light irradiation

Chemical Engineering Journal, 2017, 320, 644-652

161.     

Zhong, Jiasong; Chen, Daqin; Yuan, Yongjun; Chen, Leifeng; Yu, Hua; Ji, Zhenguo

Synthesis and spectroscopic investigation of Ba3La6(SiO4)(6):Eu2+ green phosphors for white light-emitting diodes

Chemical Engineering Journal, 2017, 309, 795-801

162.     

Cartier-Michaud, Amandine; Bailly, Anne-Laure; Betzi, Stephane; Shi, Xiaoli; Lissitzky, Jean-Claude; Zarubica, Ana; Serge, Arnauld; Roche, Philippe; Lugari, Adrien; Hamon, Veronique; Bardin, Florence; Derviaux, Carine; Lembo, Frederique; Audebert, Stephan许莹&杨国昱&姚元根&叶宁&易志国&尤磊&袁大强&张戈&张健&

Genetic, structural, and chemical insights into the dual function of GRASP55 in germ cell Golgi remodeling and JAM-C polarized localization during spermatogenesis

Plos Genetics, 2017, 13, e1006803-

163.     

Cartier-Michaud A1,Bailly AL1,Betzi S1,Shi X1,2,Lissitzky JC1,Zarubica A1,Sergé A1,Roche P1,Lugari A1,Hamon V1,Bardin F1,Derviaux C1,Lembo F1,Audebert S1,Marchetto S1,Durand B3,Borg JP1,Shi N2,Morelli X1,Aurrand-Lions M1.

Genetic, structural, and chemical insights into the dual function of GRASP55

Plos Genetics, 2017, 13, 1-28

164.     

Jie Wang#,Qinqin Ma#,Xiao-Xiao Hu,Haoyang Liu,Wei Zheng,Xueyuan Chen,Quan Yuan*,and Weihong Tan

Autofluorescence-Free Targeted Tumor Imaging Based on Luminous Nanoparticles with Composition-Dependent Size and Persistent Luminescence

Acs Nano, 2017, 11, 8010-8017

165.     

Dong, Jinqiao; Zhang, Kang; Li, Xu; Qian, Yuhong; Zhu, Hai; Yuan, Daqiang; Xu, Qing-Hua; Jiang, Jianwen; Zhao, Dan

Ultrathin two-dimensional porous organic nanosheets with molecular rotors for chemical sensing

Nature Communications, 2017, 8, 1142-

166.     

Koo,Hyun-Joo; Gordon,Elijah E.; Whangbo,Myung-Hwan

Single-Domain Ferromagnet of Noncentrosymmetric Uniaxial Magnetic Ions and Magnetoelectric Interaction

Angewandte Chemie-International Edition, 2017, 56, 10196-10199

167.     

Zhipeng A. Wang+,Yu Zeng+,Yadagiri Kurra+,Xin Wang,Jeffery M. Tharp,Erol C. Vatansever,Willie W. Hsu,Susie Dai,Xinqiang Fang,* and Wenshe R. Liu*

AGenetically Encoded Allysine for the Synthesis of Proteins with Site- Specific Lysine Dimethylation

Angewandte Chemie-International Edition, 2017, 56, 212-216

168.     

Wang,Xiuyun; Liu,Yi; Zhang,Tianhua; Luo,Yongjin; Lan,Zhixin; Zhang,Kai; Zuo,Jiachang; Jiang,Lilong; Wang,Ruihu

Geometrical-Site-Dependent Catalytic Activity of Ordered Mesoporous Co-Based Spinel for Benzene Oxidation: In Situ DRIFTS Study Coupled with Raman and XAFS Spectroscopy

Acs Catalysis, 2017, 7, 1626-1636

169.     

Wen Dai,*Sensen Shang,Ying Lv,Guosong Li,Chunsen Li,* and Shuang Gao*

Highly Chemoselective and Enantioselective Catalytic Oxidation of Heteroaromatic Sulfides via High-Valent Manganese(IV)−Oxo Cation Radical Oxidizing Intermediates

Acs Catalysis, 2017, 7, 4890-4895

170.     

Jia, Xuemei; Cao, Jing; Lin, Haili; Zhang, Meiyu; Guo, Xiaomin; Chen, Shifu

Transforming type-I to type-II heterostructure photocatalyst via energy band engineering: A case study of I-BiOCl/I-BiOBr

Applied Catalysis B-Environmental, 2017, 204, 505-514

171.     

Hu, Zhigang; Mahdi, Ezwan Mahmoud; Peng, Yongwu; Qian, Yuhong; Zhang, Bin; Yan, Ning; Yuan, Daqiang; Tan, Jin-Chong; Zhao, Dan

Kinetically controlled synthesis of two-dimensional Zr/Hf metal-organic framework nanosheets via a modulated hydrothermal approach

Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 8954-8963

172.     

Chen, Beibei; Li, Xiaomin; Zheng, Ruijin; Chen, Ruiping; Sun, Xuan

Bimetallic (Au-Cu core)@( ceria shell) nanotubes for photocatalytic oxidation of benzyl alcohol: improved reactivity by Cu

Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 13382-13391

173.     

Dehua Dong*,Shanshan Xu,Xin Shao,Leigh Hucker,Justin Marin,Thang Pham,Kui Xie*,Zhengmao Ye,Ping Yang,Libo Yu,Gordon Parkinson,Chun-Zhu Li

Hierarchically ordered porous Ni-based cathodesupported solid oxide electrolysis cells for stable CO2 electrolysis without safe gas

Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 24098-24102

174.     

Lin, Qipu; Mao, Chengyu; Kong, Aiguo; Bu, Xianhui; Zhao, Xiang; Feng, Pingyun

Porphyrinic coordination lattices with fluoropillars

Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 21189-21195

175.     

Huajun He#,En Ma#,Jiancan Yu#,Yuanjing Cui,Yuankun Lin,Yu Yang,Xueyuan Chen*,Banglin Chen* and Guodong Qian*

Periodically Aligned Dye Molecule Integration in a Single MOF Microcrystal Exhibiting the Single-Mode Linearly Polarized Laser

Advanced Optical Materials, 2017, 5, 1601040-

176.     

Bae,Jaeyeon; Baek,Kangkyun; Yuan,Daqiang; Kim,Wooram; Kim,Kimoon; Zhou,Hong-Cai; Park,Jinhee

Reversible photoreduction of Cu(II)-coumarin metal-organic polyhedra

Chemical Communications, 2017, 53, 9250-9253

177.     

Zhang, Meiyu; Lin, Haili; Cao, Jing; Guo, Xiaomin; Chen, Shifu

Construction of novel S/CdS type II heterojunction for photocatalytic H-2 production under visible light: The intrinsic positive role of elementary alpha-S

Chemical Engineering Journal, 2017, 321, 484-494

178.     

Li, Yun; Hu, Keke; Yu, Yun; Rotenberg, Susan A.; Amatore, Christian; Mirkin, Michael V.

Direct Electrochemical Measurements of Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Nontransformed and Metastatic Human Breast Cells

Journal of the American Chemical Society, 2017, 139, 13055-13062

179.     

Guan, Wenhao; Pan, Bin; Zhou, Peng; Mi, Jinxiao; Zhang, Dan; Xu, Jiacheng; Jiang, Yinzhu

A High Capacity, Good Safety and Low Cost Na2FeSiO4-Based Cathode for Rechargeable Sodium-Ion Battery

Acs Applied Materials & Interfaces, 2017, 9, 22369-22377

180.     

Wang, Chao; Liu, Chao; He, Xiang; Sun, Zhong-Ming

A cluster-based mesoporous Ti-MOF with sodalite supercages

Chemical Communications, 2017, 53, 11670-11673

181.     

Li, Juan-Juan; Cai, Song-Cai; Xu, Zhen; Chen, Xi; Chen, Jin; Jia, Hong-Peng; Chen, Jing

Solvothermal syntheses of Si and Zn co-doped TiO2 with enhanced electron-hole separation and efficient photodegradation of gaseous toluene under visible-light

Journal of Hazardous Materials, 2017, 325, 261-270

 

 


Fujian Institute of Research on the Structure of Matter, Chinese Academy of Sciences
Address: 155 Yangqiao Road West,Fuzhou,350002,P.R.China Tel: 0591-83714517 Fax: 0591-83714946 E-mail: fjirsm@fjirsm.ac.cn
Copyright @ 2000-2009 fjirsm. All rights reserved.